کلامی نورانی از فقیه ربانی،حضرت آیت الله شیخ محمدتقی آملی

1 - اصراربرمعصیت.،

2 - کوچک شمردن  گناه

3 - مسرور شدن برمعصیت صغیره.

4 - اظهار معصیت.

5 - مقتدای مردم شدن درگناه کردن

 6- با نظرحقارت وسهولت به گناه پنهان شده خود نگاه کردن.

              منبع : درجست وجوی استاد ص127

/ 0 نظر / 48 بازدید