کوتاه ترین راه ها ...

• کوتاه ترین راه عشق ورزیدن، نگاهی است خالص و بی ریا توأم کوتاه ترین راه با عشق.
• کوتاه ترین راه رسیدن به ثروت آن است که قابلیت هایت را بشناسی و بر آن ها تکیه کنی . 
• کوتاه ترین راه برای جلوگیری از شکست احتمالی، مشورت با کسانی است که قبلا آن راه را رفته اند.
• کوتاه ترین راه برای داشتن روانی سالم، در نظر گرفتن زمانی برای خنده و شادی در هر روز است.
• کوتاه ترین راه برای این که نخواهی چیزی را به خاطر بسپاری، نگفتن دروغ است.
• کوتاه ترین راه برای تسکین پشت کنکوری ها دیدن افراد موفق و خوشبختی است که حتی از جلوی دانشگاه هم رد نشده اند.
• کوتاه ترین راه برای رسیدن به آرزوها، واقع بین بودن است.
• کوتاه ترین راه برای غیبت نکردن آن است که عیوب خود را مثل عیب دیگران،ببینی.
• کوتاه ترین راه برای داشتن جسمی سالم، اعتدال در خوردن است، نه زیاد و نه کم.
• کوتاه ترین راه برای یافتن یک دوست، توجه به علایق طرف مقابل است.
• کوتاه ترین راه برای رسیدن به ثبات،اناست که بر آن چه ایمان داری پافشاری کنی، حتی اگر یک لشگر مخالف داشته باشی. 
• کوتاه ترین راه مبارزه با ترس، روبه رو شدن با آن ترس است.
• کوتاه ترین راه برای رهایی از افسردگی، فکر کردن به چیز های خوب است.
• کوتاه ترین راه برای رسیدن به تکامل، انتقادپذیری است.
• کوتاه ترین راه برای دروغ نگفتن، شجاع بودن است.
• کوتاه ترین راه برای آینده نگری، قناعت است.
• کوتاه ترین راه برای حسرت نخوردن، آن است که همیشه در حال زندگی کنی. 

/ 0 نظر / 44 بازدید