گفتگوى اژدها

این معجزه نیز مانند سخن گفتن ماهیان و کم‏شدن آب فرات در درجه اهمیت است و اصل حکایت اینست که امیر المؤمنین ( ع ) روزى بر فراز منبر کوفه مشغول نشر احکام و اخلاق بود ناگهان اژدهائى (مار بزرگى) از پله‏هاى منبر بالا رفت تا خود را به آن حضرت نزدیک کرد مردم بوحشت افتاده و خواستند او را از مولى على ع دور کنند حضرت آنها را امر به آرامش فرمود اژدها خود را به پله رسانید که على ع آنجا ایستاده و به پند و اندرز مردم مشغول بود حضرت خود را منحنى کرد تا بجائى که دهان آن حیوان نزدیک گوش على ع رسید از این پیش‏آمد سکوتى در مسجد حکمفرما شده و همه متحیر که سرانجام کار بکجا خواهد کشید در آن وقت آن حیوان صدائى برآورد که بسیارى از حاضران شنیدند و از محل خود دور شد على ع لبهاى خود را حرکت میداد و مار بسخنان آن جناب که دیگران نمى‏شنیدند گوش میداد چون بیانات على( ع) بپایان رسید مار بسرعت از جاى حرکت کرد و زمین او را بخود فروبرد.

على ( ع ) پس از رفتن آن حیوان باز شروع بخطبه خواندن کرد و خطبه را بپایان آورد چون از خطبه خواندن آسوده خاطر شد و از منبر بزیر آمد گرد او جمع شدند از اژدها و پیش‏آمد عجیب او سؤال کردند حضرت فرمود این مار چنان نبود که شما پنداشتید بلکه او یکى از قاضیان جن‏ بود مسأله‏

ارشاد-ترجمه ساعدى خراسانى، ص: 338

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید