چهار زن بهشتى و چهار مرد جهنمى

1. مادر حضرت موسى، یوخابد؛ (قصص، 7)

2. خواهر حضرت موسى؛ (قصص، 11)

3. دختر شعیب که همسر حضرت موسى بود، صفوره یا صفورا؛ (قصص، 26)

4. همسر فرعون، آسیه. (قصص، 9)

چهار مرد جهنمى:

1. فرعون؛ (قصص، 3، 6)

2. هامان؛ (قصص، 8)

3. قارون؛ (قصص، 76)

4. مرد قبطى که به دست حضرت موسى کشته شد. (قصص، 15) 

/ 0 نظر / 5 بازدید