اهمّیت انتخابات در کلام امام‏

 1 -سرنوشت کشور با انتخابات است. 2- ما باید سعى کنیم در مرتبه‏ى دوم مجلسى داشته باشیم. این حرف خیلى عمق و مایه دارد. 3- میزان رأى ملت است. به خاطر این که خود مردم صاحب انقلاب هستند. 4- مجلس فراهم آمده، از اللّه اکبرهاى مردم است. 5- اگر در انتخابات مسامحه کنیم، مطمئن باشید از راه مجلس به ما لطمه مى‏زنند. 6- انتخابات یک امتحان الهى است. 7- مجلس باید انباشته از مطلعین و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد. 8- مجلس اشخاص سیاسى لازم دارد. شخص اقتصاددان لازم دارد. اشخاص سیاسى مدار و مطلع از اوضاع جهان نیاز دارد. 9- مجلس مى‏خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند. 10- نمایندگان‏ مجلس باید مسائل را تشخیص بدهند و از افرادى باشند که اگر روس و آمریکا و یا قدرتى دیگر، تشرى زد در برابرش بایستند و مقابله کنند. 11- سعى کنید افرادى مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید. 12- انتخابات یک محکى هم براى خودتان است که ببینید آیا مى‏خواهید انتخابات اصلح براى خودتان و یا براى اسلام بکنید؟ اگر براى خودتان باشد شیطانى است ولى اگر انتخاب اصلح براى مسلمانان است کى و کجا مطرح نیست. این چند جمله از سفارشات امام بود که قهراً به در و دیوارها هم آن‏ها را زیاد دیده‏اید. هرکسى کاندیدى را تعیین مى‏کند، تقریباً همه‏ى آن‏ها این جمله را نوشته‏اند که سعى کنید مثل مدرس را به مجلس بفرستید و عکس کاندیدا را کنار آن مى‏اندازند.

                       برنامه درسهایى از قرآن سال 64  انتخابات    1    

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید