حق زن بر مرد

1- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «زنان [در خلق و طبع‏] همچون مردان هستند».

2- از ابى جعفر (ع) روایت شده است که: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:

«جبرئیل (ع) [چنان‏] مرا در مورد زن توصیه نمود تا آنکه گمان بردم که طلاق دادن زن جز در موردى که مرتکب عمل زشت آشکارى شود، روا نیست».

3- از معاویة القشیرى روایت شده است که گفت: عرض کردم: «اى رسول خدا، همسر هر یک از ما بر شوهرش چه حقّى دارد؟

فرمود: «چون غذاخورى، او را نیز غذا بخورانى و چون لباسى بپوشى، او را نیز بپوشانى، به رویش نزنى، و ناسزا به او نگویى و جز در خانه از او کناره نگیرى».

4- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «بهترین شما؛ بهترینتان نسبت به زنانشان هستند» 5- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «بهترین کس از شما، کسى است که نسبت به زنانش نیکو رفتارتر باشد، من بهترین شما نسبت به زنان خویش هستم».

6- از ابى عبد اللَّه (ع) روایت شده است که گفت: زنى براى رفع نیازى به حضور رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله رسید و آن حضرت به او فرمود: «شاید تو از «مسوفّات» باشى؟» عرض کرد: «مسوّفات [دیگر] چیست، اى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله؟ فرمود:

آن است که شوهر زن او را بر رفع حاجتى فرا مى‏خواند، و وى پیوسته درنگ مى‏کند تا آنکه همسرش خمیازه مى‏کشد و مى‏خوابد، این زن، پیوسته فرشتگان لعنتش مى‏کنند تا شوهرش از خواب برخیزد».

7- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «جز گرامى قدران، زنان را گرامى نمى‏دارند و جز فرومایگان زنان را خوار نمى‏دانند».

8- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: شوهر بیشتر از هر کسى برزن حقّ دارد و مادر بیشتر از هر کسى بر مرد (پسر)

پیام پیامبر، ترجمه‏فارسى، ص: 435

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید