40 گناه زبان ........................................

1 - تهمت زدن 2 - عیب جویی از دیگران 3 - طعنه زدن 4 - دروغ گفتن 5 - زخم زبان زدن 6 - آبرو زیزی 7 خشونت در گفتار 8 - دل شکستن  9 - سرزنش بی جا  10 - قسم دروغ 11 - تملَق و چاپلوسی 12 - کبر در گفتار 13 - نهی از منکر نکردن 14  - بدعت در دین 15 - حکم ناحق 16 - رنجاندن مردم 17 - اظهار حسد و بخل 18 - سخن چینی 19 - بدخلقی 20 - تصدیق کفر و شرک 21 - بد زبانی در معاشرت 22 - غیبت 23 - شایعه پراکنی 24 - فحش و ناسزا 25 - فاش کردن اسرار مردم 26 - نا امید کردن 27 - به نام بد صدا کردن 28 - شوخی با نامحرم 29 - ریا در گفتار 30 - امر به معروف نکردن 31 - مزاح زیاد 32 - مسخره کردن مردم 33 - تحریف مسائل دینی 34 - شهادت ناحق 35 - وعده ی دروغ 36 - شایعه پراکنی 37 - با مکر و حیله سخن گفتن 38 - لعنت کردن مردم 39 تحقیر کردن دیگران 40 - تقلید صدای کسی برای مسخره کردن او .

                                                                           ره توشه راهیان نور

 

/ 0 نظر / 26 بازدید