کیفیت تیمم‌

کیفیت تیمم، در حال اختیار‌ ، آنست که کف دو دست خود را با هم یکباره بر زمین بزند سپس پیشانى و هر دو جبین را با هر دو دست، با هم، مسح نماید بطورى که از رستنگاه مو تا طرف بالاى بینى و تا ابروها را در بر بگیرد، و احتیاط واجب آنست که ابروها را هم مسح نماید، سپس تمام پشت دست راست را، از مچ تا نوک انگشتان با کف دست چپ مسح نماید و همچنین تمام پشت دست چپ را با کف دست راست، مسح کند. و لابلاى انگشت‌ها جزء پشت دست محسوب نمى‌شود زیرا منظور از پشت دست جایى است که ظاهر بشرۀ دست به آن برسد، بلکه در مسح، دقت کارى معتبر نیست. و بنابر احتیاط مستحب نهادن دستها بر زمین بطورى که صدق زدن بر آن نکند کفایت نمى‌کند، گرچه کافى بودن آن خالى از قوّت نیست و همچنین زدن یک دست و یا زدن هر دو، بطورى که یکى پس از دیگرى باشد، و یا زدن پشت آنها بر زمین کفایت نمى‌کند.

و زدن قسمتى از کف دست، بطورى که عرفا صدق زدن تمام کف دست بر زمین نکند کافى نیست، و همچنین مسح پیشانى با یکى از آنها یا هر دوى آنها، لیکن بطورى که یکى پس از دیگرى باشد کافى نیست.

و در مسح صورت، مسح همۀ پیشانى و دو طرف آن (دو جبین) با همۀ کف دستها بطور متعارف، به اینکه قسمت راست آن با دست راست و قسمت چپ آن با دست چپ مسح شود، کفایت مى‌کند، و در مسح دو دست، گذاشتن درازاى کف هر دست بر پهناى پشت دست دیگر و کشیدن تا سر انگشت‌ها، کفایت مى‌کند.

تحریر الوسیلة - ترجمه، ج‌1، ص: 195‌

________________________________________
خمینى، سید روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحریر الوسیلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، 21، 1425 ه‍ ق

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید