رمز زیبایى

 

تا زمانیکه سرشیشه عطر بسته است ، عطر داخل آن هم محفوظ خواهد بود،ولى به محض اینکه چند ساعتى سر شیشه عطر برداشته شود عطر داخل آن مى پَرد و تنها شیشه خالى بدون عطر مى ماند و کسى بدان میلى ندارد.حجاب همانند سرشیشه عطر است که بوى خوش و زیبایى و حلاوت و طراوت زنها را حفظ مى کند و با برداشتن حجاب ، آن زیبایى و حلاوت از بین مى رود. رمز زیبایى زنهاى مسلمان هم همین حجاب است

/ 0 نظر / 3 بازدید