هدفهای انقلاب به نظر ارسطو

 

1 – تغییر سازمان و شکل حکومت ،یعنی تبدیل حکومتی به حکومت دیگر .

2 – در دست گرفتن قدرت توسط رهبران انقلاب بدون تغییر شکل حکومت .

3 – کم و زیاد شدن عیار حکومتها ، به طوری که هنوز آن حکومت بتواند به نام اولیه خود خوانده شود .

4 – تغییر بخشی از سازمان حکومت ، مثلا ایجاد یا لغو مقامی در حکومت  .

                             سیری در نظریه های انقلاب

/ 0 نظر / 8 بازدید