برتر بودن خواب ظالم از بیداریش

 

  شاه بى انصافى از پارسایى پرسید: کدام عبادت ،بهترین عبادتها است ؟

پارسا گفت : خوابیدن هنگام ظهر براى تو بهترین عبادتهاست تا در آن هنگام به کسى آزار نرسانى .

ظالمى را خفته دیدم نیم روز

 

گفتم : این فتنه است خوابش برده به

 

و آنکه خوابش بهتر از بیدارى است

 

آن چنان بد زندگانى ، مرده ، به

                                                                                     نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 16 بازدید