قضا و قدر چیست؟

1- معناى قضا: آیا تاکنون اسم قاضى را شنیده‏اید؟ مثلًا مى‏گویند فلانى قاضى دادگسترى است. آیا مى‏دانید کار قاضى چیست و چرا به او قاضى مى‏گویند؟ کار قاضى این است که وقتى بین دو نفر مشکل یا دعوایى‏ پیش مى‏آید به او مراجعه مى‏کنند و او حق را به یک طرف، که حق با اوست مى‏دهد و دعوا را خاتمه مى‏بخشد. پس چون قاضى دعوا را «فیصله مى‏بخشد»، «تمام مى‏کند» و خاتمه مى‏بخشد به او قاضى مى‏گویند.

با این مثال که متوجه شدید که معناى قضا: «فیصله بخشیدن به کار» و «تمام کردن» مى‏باشد. حال وقتى مى‏گویند قضاى الهى بر چیزى تعلق گرفته، به این معنا است: که خداوند این گونه حکم کرده که آن چیز با علت‏هاى خودش به گونه‏اى خاص ایجاد شود و حتمى شود؛ مثلًا قضا و قدر الهى بر این تعلق گرفته که اگر کسى به آتش دست بزند دست او بسوزد، اگر کسى خودش را از بلندى پرتاب کند، صدمه ببیند، «آسمان‏هاى هفت گانه در دو روز (دو دوره) خلق شوند» و اما وقتى مى‏گویند قضاى الهى بر این تعلق گرفته که جز او را پرستش نکنید، یعنى حکم و دستور خداوند بر این تعلق گرفته است.

2- معناى قدر: قَدْر به معناى تقدیر کردن و اندازه گرفتن است وقتى مى‏گویند قدر الهى، یعنى خداوند قدر و اندازه هر چیز را مشخص کرده است؛ مثلًا خداوند مشخص کرده است و قدر الهى بر این تعلق گرفته که سال 365 روز باشد. در حوادثى هم که اتفاق مى‏افتد قدر الهى بر این تعلق گرفته است که اگر علت‏ها فراهم شود، نتیجه مورد نظر هم به دست آید؛ مثلًا اگر کسى بیمار شود و دارویى که براى همان بیمارى وجود دارد مصرف کند و خوب شود، خوب شدن شخص مطابق قضا و قدر الهى است، چون خداوند این گونه تقدیر کرده است که خوردن دارو موجب بهبودى شود. حال اگر مریض دارو مصرف نکرد و بیماریش شدیدتر شد باز هم مطابق قضا و قدر الهى است.

/ 0 نظر / 3 بازدید