مصرف بى جهت بیت المال از نظر مرحوم آخوند خراسانى

نویسنده کتاب مرگى در نور (زندگانى آخوند خراسانى ) درباره زهد مرحوم شیخ مرتضى انصارى چنین مى نویسد:استاد دانشمند ما حضرت آقاى محمود شهابى درباره ورع و تقواى شیخ داستان زیر را در دانشکده حقوق نقل فرمودند:

روزى همسر شیخ از او خواهش کرد که چادر شبى براى پوشانیدن رختخوابهاى منزل خریدارى نماید شیخ بدین کار تن در نداد همسر شیخ که از نمایان بودن رختخوابها در گوشه اطاق در برابر دوستان ناراحت بود پس ‍ از مایوس شدن از جلب موافقت شیخ در خرید گوشت صرفه جوئى کرد و به جاى سه سیر گوشت تا مدتى دو سیر و نیم گوشت خریدارى کرد و از ما به التفاوتى که از این راه ذخیره شد چادر شبى خرید،وقتى شیخ چادر شب را دید و بر نحوه خرید آن واقف شد با ناراحتى گفت اى واى که تا به حال مقدارى از وجوه بیت المال بى جهت مصرف شده من خیال مى کردم سه سیر گوشت حداقلى است که ما مى توانیم با آن زندگى کنیم آنگاه شیخ دستور داد که چادر شب را پس بدهند و بعد از آن به جاى سه سیر گوشت دو سیر و نیم خریدارى کنند

                                           نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 4 بازدید