راه ترقّى و تعالى

حضرت آیة اللّه علاّمه حسن زاده آملى مى فرماید:

روزى در محضر مرحوم علاّمه طباطبایى عرض کردم : آقا! راه ترقّى و تعالى چیست ؟ حضرت علاّمه طباطبایى (ره ) فرمود:

تخم سعادت ، مراقبت است . مراقبت یعنى کشیک نفس کشیدن . یعنى حریم دل را پاسبانى کردن . یعنى سر را از تصرّفات شیطانى حفظ داشتن .

ین تخم سعادت را باید در مزرعه دل کاشت و بعد به اعمال صالحه و آداب و دستورات قرآنى ، تخم سعادت این نهال سعادت را بپروراند. مراقبت ، حضور داشتن و حریم دل را مواظب بودن است . انسان است که باید دو قوّه نظرى و عملیش را که به منزله دو بال هستند از قوّه به فعلیّت برساند تا بتواند به معارج عالیّه انسانى پرواز نماید.

نرم افزار بوستان حکایت

 

/ 0 نظر / 6 بازدید