سه مسئله از سه کتاب فقه مرا بس است ......................

  از حکیمى پرسیدند چرا به تحصیل علم فقه نپرداختى ؟جواب داد: من سه مسئله از فقه آموختم همان ها مرا بس است .یک مسئله از کتاب طلاق و یک مسئله از کتاب نکاح و یک مسئله از کتاب بیع .

اما آن مسئله که از کتاب نکاح است این است که دانسته ام که جمع بین الاختین در نکاح جایز نیست و چون دنیا و آخرت حکم دو خواهر را دارند که همان (هماضرتان ) است پس جمع بین آن دو نمى شود لذا من اعراض از دنیا نموده ام .

و اما آن مسئله که از کتاب طلاق است آنست که دانسته ام که مطلقه حضرت رسول را احدى نتواند تزویج نماید و چون دنیا مطلقه حضرت رسول خدا و آل اطهار است پس من او را تزویج ننمودم .

و اما آن مسئله که از کتاب بیع است دانستم بیع سلم بیع نسیه است و بیع صرف نقد است به نقد و جنس است به جنس و دست به دست من بیع مى نمایم وقت حال و حاضر خود را برزق نقد امروز به فردا و رزق فردا کار ندارم

                                                                                    نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 8 بازدید