نمونه موضوعات قرآنی ( برای تحقیق )

 5 -  جایگاه زن در قرآن کریم

6 – تفسیر قرآن در نهج البلاغه

7 -  نگرشی بر مکتب جامعه‌شناسی قرآن مجید

8 - فلسفه احکام در قرآن

9 – حقوق بشر در قرآن

10 – نصایح پدر بر فرزندان در قرآن

11 -  بررسی تطبیقی اسباب نزول در مجمع البیان و المیزان

12 -  انقلاب و اصلاح در قرآن

13 - هدایت و مبانی آن در قرآن

14 -  طبیعت در قرآن

15 - انحرافات جنسی جوانان و راهکارهای آن در قرآن و روایات

16 - نگرشی نوین وظایف اجتماعی زنان در کتاب و سنت

17 - نگرشی نوین وظایف فردی زنان در کتاب و سنت

18 -  تأثیر عمل در سعادت انسان از منظر قرآن

19 – امدادهای غیبی در قرآن

20 – سبک زندگی پیامبر در شؤون خانوادگی در قرآن

21 – امانت الهی در قرآن

22 – وحی در از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی

23 – آیات تحدی در تفسیر المیزان و کبیر

24 - خوف و رجا از دیدگاه قرآن و روایات

25 – خسران از منظر قرآن

26 – ارزش حیوان از منظر قرآن و روایات

27 – جلوه های هنری در قرآن و روایات

28 – جوان در قرآن

29 – جذبه ها در قرآن

30 – شیوه های مقابله با تهدیدات روانی در قرآن و روایات

31 – راه های مقابله با تهاجم فرهنگی در قرآن و روایات

32 – تاثیر ذکر در سعادت انسان در قرآن و روایات

33 – تاثیر تلقین در سعادت انسان در قرآن و روایات

34 – پژوهشی در قرائت های تفسیر کنزالدقایق

35 - پژوهشی در قرائت های تفسیر مجمع البیان

36 –  اولی الامر در تفسیر المیزان و کبیر

37 – حیا در تفاسیر فریقین

38 – استکبار در تفاسیر فریقین

39 – فعالیت های اجتماعی زنان در تفاسیر فریقین

40 - نقش نماز جماعت در سعادت جوانان در قرآن و روایات

41 – اضطراب و راه های درمان آن در قرآن و روایات

42 – غیبت و راه های درمان آن در قرآن و روایات

43 – ظن و بدگمانی و راه های درمان آن در قرآن و روایات

44 – افسردگی و راه های درمان آن در قرآن و روایات

45 – بد زبانی و راه های درمان آن در قرآن و روایات

46 – ناسزا و ناسزاگویی و راه های درمان آن در قرآن و روایات

47 – جامعه مدنی در تفاسیر فریقین

48 – جنگ روانی در قرآن و روایات

49 – نمامی و راه های درمان آن در قرآن و روایات

50 – مفاسد دروغ و راه های درمان آن در قرآن و روایات

51 – بهتان و افترا و راه های درمان آن در قرآن و روایات

52 – عیب جویی و عیب گویی و راه های درمان آن در قرآن و روایات

53 -  شیوه های ترویج قرآن در میان نوجوانان و جوانان

54 – شیوه های ترویج حجاب در جامعه از منظر قرآن و روایات

55 – آثار استغفار در قرآن و روایات

56 - آداب ارتباط با قرآن

57 – منافقین در تفاسیر فریقین

58 – شیوه بیان اعتقادات در قرآن

59 – شیوه برخورد حضرت رسول خدا (ص ) با مخالفان در آیات و روایات

60 – غضب و راه های درمان آن در قرآن و روایات

61 – تجمل گرایی در قرآن و روایات

62 – شیوه مناظرات اعتقادی پیامبران در قرآن

63 – ارتباط روح و بدن از دیگاه علامه طباطبایی و فخر رازی

64 – ریاست و راهکارهای آن در قرآن و روایات

65 – شیوه های مبارزه با تجمل گرایی در قرآن و روایات

66 – راهکارهای حل اختلاف زن و شوهر در قرآن و روایات

67 – عوامل مؤثر در کاهش فشارهای روانی از منظر قرآن و روایات

68 – مقایسه آراء اجتماعی در المیزان و کبیر

69 – تسبیح موجودات در قرآن

70 – تکبر و راه های درمان آن در قرآن و روایات

71 – مصونیت قرآن  درتفاسیر فریقین

72 – عوامل انحطاط تمدن ها در تفاسیر فریقین

73 – نسخ در تفاسیر فریقین

74 – راه های صحیح کسب درآمد از منظر قرآن و روایات

75 – مقایسه سیمای کفار در تفسیر المیزان و کبیر

76 – آثارفردی و اجتماعی توحید در قرآن و روایات

77 – آثارفردی و اجتماعی نبوت در قرآن و روایات

78 – آثارفردی و اجتماعی امامت در قرآن و روایات

79 – آثارفردی و اجتماعی معاد در قرآن و روایات

80 – آثارفردی و اجتماعی عدل در قرآن و روایات

81 – جایگاه نیت در قرآن وسنت

82 – سیمای ملائکه در تفاسیر فریقین

83 –شیطان در تفاسیر فریقین

84 – آثار قصه در قرآن و روایات

85 – تاثیر قصه قرآن و روایت  

86- ناسخ و منسوخ در تفاسیر فریقین

87 – تاویل و ضوابط آن در تفاسیر فریقین

88 – آثار ادب از منظر قرآن و سنت

89 – آثارفردی و اجتماعی پوچ گرایی از منظر قران و سنت

90 – آثار اعمال انسان در قرآن وسنت

91 – ابتلا و آثار آن در قرآن و روایات

92 – آثار فردی و اجتماعی حق و باطل در قرآن و روایات

93 – شیوه های هدایت در قرآن و سنت

94 – آثار اعتقاد به شهادت درسعادت انسان در قرآن و سنت

95 – سنت های اجتماعی در قرآن و سنت

 

96 – بررسی آراء تربیتی علامه در تفسیر المیزان

97 – بررسی آراء روانشناختی علامه در تفسیر المیزان

98– بررسی آراء اقتصادی علامه در تفسیر المیزان

99 – بررسی آراء بلاغتی علامه در المیزان

100 - بررسی آراء بلاغتی علامه در مجمع البیان

101 - بررسی آراء اقتصادی علامه در مجمع البیان

102 – تسبیح موجودات در تفسیر مجمع البیان

103 – بررسی  فنون علوم قرآنی در تفسیر المیزان

104 - سبک و خصوصیات دستوری و لغوی تفسیر مجمع البیان

105 – اعتدال گرایی در قرآن و سنت

106 – نگرش قرآن نسبت به فرزند آوری

107 - بررسی موارد لغوی، صرفی ، نحوی و بلاغی ... ( هر سوره ای را انتخاب کردی )

108 – ترجمه و تحقیق  تفسیر سوره های کوچک و آیات خاصی که در حد یک پایانامه شوند .

109 - عرش و کرسی در تفسیر المیزان

110 - بررسی تطبیقی ملائکه و شیاطین در تفسیر المیزان

111 -  جامعه مدنی در تفسیر المیزان

112 - پژوهشی درباره آیه « الرجال قوامون علی النساء» در تفسیرهایی چون :  المیزان ، مجمع و فخر رازی

113 – بررسی حقوق زن در تفسیر هایی چون : المیزان ، مجمع و فخر رازی

114 - سهله و سمحه در تفسیر المیزان و فخر رازی

115 -  علم باری تعالی از دیدگاه تفسیر مجمع البیان

116 - تجمل‌گرایی از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی

117 - ارشاد و هدایت فرزند در تفسیر المیزان و فخر رازی

118 - انحرافهای زنان در جامعه از منظر قرآن

119 –  نعمت در تفسیر تسنیم و فخر رازی

120 – سبب سازی و سبب سوزی از منظر علامه و فخر رازی

و ...

 

 

/ 0 نظر / 4505 بازدید