انواع بازی ....... و توضیحات آن ...........................

1 -  بهترین بازی  :

 پیامبر خدا ((ص ) : « بهترین بازی مؤمن ،  شناست و بهتری بازی زن ، ریسندگی . »

2 - محبوبتری بازی :

پیامبر خدا (ص ) : « محبوبترین بازی در نزد خداوند متعال سوارکاری و تیر اندازی است . »

3 - بدترین بازی :

پیامبر خدا ( ص ) : « بدترین گناه ، بازی کردن با آبروی برادر مسلمان است . »

4 - بی موقع ترین بازی :

پیامبر خدا ( ص ) : « خداوند برای امَت من بازی کردن در نماز را نا پسند شورده است .»

5 - بازی تباه کننده :

خداوند به حضرت عیسی (ع ) پند هایی داد . یکی از آنها این بود : « ای عیسی به بازی دل مبند که بازی ، صاحب خود را تباه می کند. »

                              ( البته بستگی به نوع بازی دارد )

6 - بازی دنیا :

زید بن صحان از حضرت علی ( ع ) سؤال می کند می گوید کدام یک از مردم از همه نادان ترند ؟

فرمود : « کسی که گول دنیا را بخورد در صورتی که مشاهده کند ، دنیا با دیگران چگونه بازی کرد . »

تا بیاد مرگ هستی در هراسی ای پسر      چون به دنیا بنگری گیری تو بازی را زسر

7 - بازی فریبند ه :

فریب دادن فرزندان حضرت یعقوب  که حضرت یوسف برای بازی با آنها به صحرا بیاید که بردند به چاه انداختند .

8 - بازی حلال :

هر بازی حلال است جز آنکه در آن شرط بندی باشد و همچنین با آلات قمار نباشد .

9 - بازی حرام :

بازی با آلات قمار چه همراه با شرط بندی  باشد یا نه .

10 - بازی مکره :

مثل اسب سواری بری زنان یا بازی با انگشتان و دست ها و ریش در نماز .

11 - شرط بندی دربازی :

امام صادق ( ع ) فرمود : « به راستی که فرشتگان بیزاری جویند از شرط بندی مگر در مسابقه اسب یا شتر دوانی و تیر اندازی و نیز ه بازی . »

12 - وسایل بازی ک

 از وسیله های قمار باشد ، حتی خرید و فروش آن حرام است .

13 - بازی شیطانی :

پیامبر خدا ( ص ) مردی را دید که کبوتر می پراند . فرمود : « شیطانی دنبال شیطانی می رود  . »

البته اسلام داشتن پرنده را تأیید می کند ولی چیزی که ناپسند شمرده شده بازی کردن با آن هاست . در ضمن اگر باعث آزار و اذیَت مؤمنین شود حرام است .

                                                                                     ره توشه راهیان نور

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید