تغییر جنسیّت از منظر شرع‌

سؤال : تغییر جنسیّت از نظر شرع چگونه است؟

جواب: تغییر جنسیّت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولى باید از مقدّمات مشروع استفاده شود؛ یعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نیاید، مگر اینکه به حدّ ضرورت، همچون ضرورت مراجعه به طبیب رسیده باشد، که در این صورت جایز است.

سؤال :  مردى در اثر عدم تربیت صحیح، و مراعات نکردن مسائل شرعى در خانواده، در کودکى لباس زنانه پوشیده، و اکنون که بزرگ شده خود را زن مى‌داند، و با استفاده از داروهاى شیمیایى حالات زنانه را در خود تقویت کرده، و درخواست تغییر جنسیّت دارد، آیا مى‌تواند تغییر جنسیّت بدهد؟

جواب: همان طور که در بالا گفته شد تغییر جنسیّت صورى جایز نیست، ولى اگر جنسیّت واقعى او خلاف آن است که در او ظاهر مى‌باشد، تغییر آن جایز، بلکه گاه واجب است.

احکام پزشکى (مکارم)، ص: 108

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید