ملائکه پرهاى خود را زیر پاى طالبان علم پهن مى کنند

از کثیر بن قیس روایت شده که مى گفت : با ((ابى درداء)) در مسجد دمشق نشسته بودیم مردى نزدش آمد و گفت : اى ابى درداء من از مدینه (مدینة الرسول ) نزد تو آمده ام براى حدیثى که به من رسیده است تو آن را از پیغبر - صلى الله علیه و آله - نقل کرده اى ، گفت : براى تجارت به اینجا آمده اى ؟ گفت : نه . گفت : انگیزه دیگرى غیر از این نداشتى ؟ گفت : نه ، گفت : شنیدم رسول خدا - صلى الله علیه و آله - مى فرمود: کسى که در راهى قدم بردارد که در آن راه دانشى بدست آورد خداوند راهى به بهشت برایش ‍ معین کند و ملائکه از روى رضا و رغبت بالهاى خود را براى دانشجو مى گسترانند و براى عالم طلب آمرزش کنند آنچه در آسمانها و زمین است حتى ماهیهاى دریا...

بعضى از علما به ابى یحیى بن زکریا بن ساوجى نسبت داده اند که گفت : در بازار بصره به در خانه بعضى از محدثین رفتیم و با ما مرد بى حیائى بود از روى مسخره گفت : پاهاى خود را از روى بالهاى ملائکه بردارید از مکانش ‍ تکان نخورد تا هر دوپایش در همان جا خشک شد.

و نیز به ابى داود سجستانى نسبت داده اند که گفت : در اصحاب حدیث مرد مخلوعى بود چون حدیث پیغمبر را شنید که فرمود: ملائکه بالهاى خود را براى طالب علم مى گستراند در کف کفشش دو میخ آهنین قرار داد و گفت : راه مى روم بر روى بالهاى ملائکه . پس دردى در پاهایش پیدا شد.

و ابوعبدالله محمد بن اسماعیل تمیمى این حکایت را در شرح حال مسلم ذکر کرده و گفته است پاهایش و سایر اعضایش خشک شد

                                                                    نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 6 بازدید