تذکرات برای .......... :

1- بول و غائط خود را نگاه نداریم و هر چه زودتر به دستشوئى برویم.

2- ایستاده ادرار نکنیم، زیرا لباس و بدن نجس میشود و هم کامل تخلیه نشده و قطراتى در مسیر راه میماند.

3- رو به قبله و پشت به قبله و در برابر مردم و رو به خورشید و باد و ماه ادرار نکنیم.

4- در نهر و حوض و استخر آب و پاى درخت میوه و در کوچهها ادرار نکنیم.

5- محل خروج را با آب و بر طبق دستور اسلام بشوئیم.

6- در ساختن خانه، مستراح در دورترین نقطه باشد.

7- قبل از خوابیدن از رفتن به دستشوئى غفلت نشود.

آشنایى با اسلام براى نوجوانان، ص: 103

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید