ذوالنون مصری و عقرب

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

نقل شده است که : ذوالنون مصرى روزى بقصد شستن لباسهاى خود بکنار رود نیل آمده ، و ناگاه متوجه میشود که عقرب بزرگى بسوى او میآید، ذوالنون سخت متوحش شده و از شر او بخدا پناه میبرد عقرب بطرف رود نیل متوجه شده ، و در این هنگام قورباغه اى از آب بیرون آمده و عقرب بپشت او سوار میشود، قورباغه خود را بآب زده و از آب عبور میکند.

ذوالنون میگوید: چون این حلال را دیدم ، بعجله تمام لنگى به خود بسته و وارد آب شدم ، و از پشت سر قورباغه حرکت میکردم ، تا اینکه از آب خارج شدیم .

عقرب در کنار آب از پشت قورباغه پائین آمده و براه افتاد، و من پشت سر او راه میرفتم ، و مراقب او بودم که آخر کار و مقصد او را دریابم عقرب نزدیک درخت بزرگ میوه دارى رسید، و جوان سفید رویى که مست شراب بود در سایه آندرخت خوابیده بود.

با خود گفتم که : لا حول و لا قوة الا بالله مانع و یاورى نیست مگر از جانب پروردگار متعال ، و یقین کردم که این عقرب بقصد زدن و کشتن این جوان آمده است .

ناگاه متوجه شدم که : افعیى (مار بزرگ ) بسوى آن جوان میآید و قصد زدن او را دارد.

در اینموقع عقرب بسرعت تمام خود را بجانب مار زده ، و سخت از دماغ او گزید، و مار بى حرکت افتاده و مرد.

عقرب از راهى که آمده بود برگشت ، و باز بهمان کیفیت از آب رود نیل عبور کرده و رفت .

ذوالنون این شعر را خواند:

یا راقدا والجلیل یحفظه                                          من کل سوء یکون فى الظلم

اى کسیکه در خواب هستى و خداوند او را محافظت میکند از هر گونه حوادث سوء و ناملائمات .جوان از شنیدن آواز ذوالنون بیدار شد، و ذوالنون جریان امر را باو خبر داد.

جوان بخاک افتاده و توبه کرد، و سپس لباس لهو را بلباس تقوى مبدل کرده ، و بهمین حال از دنیا رفت

نتیجه :

رحمت و لطف حق تعالى بهمه موجودات جهان اعمّ از حیوان و غیر حیوان و مؤ من و کافر، احاطه داشته ، و هر وجودى خواه کوچک و بزرگ در همه حال غرق احسان و فضل او میباشد.

نعمتهاى عمومى جهان که در خوان وسیع و پهناور پروردگار متعال مورد استفاده خاص و عام است : در هیچ دفترى بحساب احسان و نعمت نیامده و هیچکسى خود را مرهون و مدیون آنها قرار نمیدهد.

اغلب و اکثر نعمتهاى خصوصى نیز چنین است ، کسى فکر نمیکند که هر یک از اعضاى سالم بدن (چشم و گوش و زبان و دست و پاى و دستگاه عصب و خون و هضم و مغز و غیر آنها) تا چه اندازه ارزش دارد، و در مقابل هر یک از این نعمتها چقدر باید سپاسگذارى و قدردانى کرد.

گذشته از این نعمتهاى محسوس و ظاهرى : قسمتى از نعمتهاى پروردگار متعال غیر محسوس است ، و یکى از آنها همان حفظ و حراست و دفع شر و خطر و ضررهاى بموقع و ناگهانى است که زبان در مقابل شکر و قدردانى ازین لطف بزرگ حق صد در صد عاجز و قاصر است .

(ان کل نفس لما علیها حافظ فردى نیست مگر اینکه او را از جانب خداوند متعال نگهدارنده و حافظى هست .

 گر نگهدار من آنست که من بینم                  شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد

 و در سوره رعد آیه 11 میفرماید: ((له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر و اما بآنفسهم )) براى هر شخصى از پیشروى و از پشت سر او پاسبانان و محافظینى هستند که او را بدستور پروردگار متعال محافظت و نگهدارى میکنند، و خداوند نعمتهاى خود را از کسى قطع نمیکند مگر اینکه او تغییر روش داده و از راه حق منحرف گردد.

                                                                    نرم افزار پاسخ

/ 0 نظر / 5 بازدید