سیماى همسر فرعون‏ «1»

 1. محیط زده نبود و جامعه شخصیّت او را نساخته بود. او با منطق در برابر رژیمى فاسد ایستاد.

2. زرق و برق زده نبود و به تمام مظاهر دنیوى پشت کرد، و از کاخ و رفاه و مادیات گذشت.

3. فضاى سکوت و خفقان را شکست.

4. صبور بود و زیر شکنجه جان داد و شهید شد ولى از راه و مکتبش دست بر نداشت.

5. حامى رهبر معصوم زمان خود، حضرت موسى‏ بود.

6. بلند همّت بود. او به کمتر از بهشت و قرب خدا قانع نبود.

7. شهامت داشت و تهدیدات فرعون در او اثر نگذاشت.

8. رضاى خالق را بر رضاى خلق مقدم داشت.

9. منطق و عقل و وحى را بر مسایل خانوادگى ترجیح مى‏داد.

10. با نهى از منکر خود که گفت: «لاتقتلوه» «2» موسى را در کودکى از مرگ نجات داد.

همسر فرعون ثابت کرد بسیارى از شعارهایى که در طول زمان، جزء فرهنگ مردم شده، غلط است و باید آن را عوض کرد.

مى‏گویند: خواهى نشوى رسوا، هم رنگ جماعت شو؛ امّا او گفت: من هم رنگ جماعت‏

______________________________
(1). ذیل آیه 11 سوره تحریم‏                  (2). قصص، 9

نمى‏شوم و رسوا هم نمى‏شوم.

مى‏گویند: یک دست صدا ندارد؛ امّا او ثابت کرد که یک نفر نیز مى‏تواند موج ایجاد کند.

مى‏گویند: زن شخصیّت مستقل ندارد؛ امّا او ثابت کرد زن در انتخاب راه مستقل است.

مى‏گویند: با مشت نمى‏شود به جنگ درفش رفت؛ امّا او ثابت کرد حق ماندنى است و اگر مشت روى آهن اثر ندارد، روى افکار عمومى در تاریخ اثر دارد.

مى‏گویند: با یک گل بهار نمى‏شود؛ امّا او ثابت کرد اگر خدا بخواهد با یک گل بهار مى‏شود.

مى‏گویند: فلانى نمک خورد و نمک‏گیر شد، همسر فرعون نان و نمک فرعون را خورد ولى از عقیده او متنفّر بود و مى‏گفت: «نجّنى من فرعون» خدایا! مرا از فرعون نجات بده.

                                              چهار صد نکته از تفسیر نور، ص:179 -  180

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید