گناهان کبیره‏

1- ابو بصیر گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: «و هر که را حکمت داده شد خیر بسیارى داده شده است». (بقره/ 272) منظور از حکمت عبارت است از: شناختن امام، و اجتناب از گناهان کبیره که خداوند بر انجام دهنده‏اش آتش را واجب گردانیده است.

2- امام صادق علیه السلام پیرامون این آیه: «اگر از گناهان بزرگى که نهى شده‏اید اجتناب کنید گناهانتان را مى‏آمرزیم و به جایگاه گرامى داخلتان مى‏کنیم». (نساء/ 36) فرمود: منظور از کبائر، گناهانى است که خداوند آتش را بر انجام دهنده‏اش واجب کرده است.

3- على علیه السلام فرمود: هیچ بنده‏اى نیست مگر براى او چهل پرده کشیده‏ شده تا آنکه بنده چهل گناه کبیره انجام دهد و چون چهل کبیره را انجام داد پرده‏ها از او برداشته مى‏شود (اسرارش و باطنش فاش مى‏گردد و رسوا مى‏شود).

4- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که از گناهان کبیره اجتناب کند خداوند تمامى گناهانش را مى‏آمرزد و لذا خداوند مى‏گوید: «اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره‏اى که از آنها نهى شده‏اید گناهان شما را از بین مى‏بریم و شما را به محل گرامى داخل مى‏کنیم».

(نساء/ 36) 5- امام ابو الحسن علیه السلام در باره آیه فوق الذکر فرمود: هر که از گناهان کبیره (که خداوند به انجام دهنده آنها وعده آتش داده است) در حالى که داراى ایمان باشد اجتناب کند خداوند بدیها و گناهانش را مى‏آمرزد و از بین مى‏برد.

6- عباد بن کثیر النوا گوید: از امام باقر علیه السلام در باره گناهان کبیره پرسش کردم. فرمود: گناهان کبیره هر آن چیزى است که خداوند به آنها وعده آتش داده است.

7- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مؤمنان را به جهت عمل صالح مؤمن نامیده است ولى کسى که گناهان کبیره و آنچه خداوند بر آن وعده آتش داده است مرتکب شود در قرآن و روایات مؤمن نامیده نشده است، و پس از ارتکاب گناهان کبیره آنان را مؤمن نمى‏نامیم.

8- فضل بن شاذان گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: هر که به توحید خداوند اقرار کند و بر خدا شبیه قائل نشود (تا اینکه فرمود:) و از روى یقین به رجعت (بازگشت امامان معصوم علیهم السّلام پس از ظهور حضرت مهدى علیه السلام یا بازگشت روز قیامت) معتقد گردد و از گناهان کبیره اجتناب کند، بحق مؤمن بوده و از شیعیان ما مى‏باشد.

9- زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا دیده‏اید که رسول خدا (ص) فرموده باشد که: کسى زنا نمى‏کند در حالى که مؤمن باشد؟ فرمود: در این حال (در حال انجام گناه کبیره) روح ایمان از او سلب مى‏شود.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:189 -  193

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید