استبرا بعد جنابت

«115» مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند، و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید، که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى را دارد.

 رساله توضیح المسائل (بهجت)، ص:71

آب خارج شده پس از غسل‌

852. آیا آبى که گاهى از انسان بعد از انجام غسل یا حین آن بیرون مى‌آید، حکم منى را دارد؟ با توجّه به این که به صورت طبیعى و بدون جستن و شهوت خارج مى‌شود.

ج. اگر قبل از غسل بول و یا استبرا کرده، در صورت شکّ، حکم منى را ندارد.

استفتاءات (بهجت)؛ ج‌1، ص: 237

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید