ویژگیهای عنوان مقاله دانشنامه ای

1 - کوتاه بودن ( مواردی چون مصدری بودن عنوان ، حذف حشویات ، کمتر بودن اطلاع رسانی و بسیط بودن عنوان موجب کوتاه بودن می شود )

2 - گویایی               3  - زیبایی                  4 -  عبارت باشد نه جمله

5 - همخوانی با معنون                  6 - تناسب کمَ با معنون             7 - روان بودن عنوان  

8 - پرهیز از تتابع عناوین                     9 پرهیز از تتابع اضافات          10 - رعایت ترتیب منطقی                11 - تفاوت حروف عناوین اصلی و فرعی

12 -  قرار دادن بعد از همه عناوین دو نقطه تفسیر            13 - رعایت تو رفتگی در تیتر

14 - اسقلال عنوان از معنون                15 - چینش ارقام ، علائم و عنوان

16 - در صفحه آرایی تجزیه نشدن عنوان         17 - آمدن تیتر فرعی به صورت مستقل بعد از عنوان اصلی

/ 0 نظر / 9 بازدید