بهترین ها ....

أفضل الأیمان الصّبر و السّماحة

بهترین ایمان شکیبائى و گذشت است‏

چو باشد شعار تو صبر و گذشت‏

 

شود بر تو آسان بسى سرگذشت‏

بایمان ز هر کس تو بالاترى‏

 

بدین پرتوانى به هر جا پرى‏

     

 

 افضل الصّدقة ان یتعلّم المرء المسلم علما ثمّ یعلّمه اخاه المسلم‏

بهترین صدقه آن است که مرد مسلمان دانش آموخته آن را به برادر مسلمانش یاد دهد

مسلمان بیاموز دار دانشى‏

 

کزان باشدش سود و آرامشى‏

چو آموزد آن را به همکیش خویش‏

 

نباشد از آن صدقه‏اى هیچ بیش‏

     

 

 افضل الدّنانیر دینار ینفقه الرّجل على عیاله‏

پولى که مرد براى نانخوران خود خرج میکند بهترین پولها است‏

نباشد نکوتر از آن پول و مال‏

 

که انفاق گردد بر اهل و عیال‏

بر آنان نگیرى ز خسّت چو سخت‏

 

خدا یاورت باشد اى نیک بخت‏

     

 

گلهاى جاویدان(هزار کلمه قصار)، ص: 85

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید