اوّلین نماز شب با چراغ روشن

آقاى مصطفى کفّاش زاده از کارکنان بیت امام خمینى رحمه الله علیه تعریف مى کند:

ساعت ده شبى که صبحش مى خواستند امام را عمل جرّاحى کنند به علّت ضعف شدید امام به ایشان خون تزریق شد تا ساعت یازده که استراحت کردند و خوابیدند خدمتشان بودیم . موقع نماز شب رفتم و امام را بیدار کردم .

ف بردند، وضو گرفتند و بعد آن نماز شب مفصّل را به جاى آوردند که مردم تنها یک پنجم آنرا از تلویزیون مشاهده کردند. اوّلین شبى بود که نماز شب مى خواندند و چراغ اطاق روشن بود. به دلیل همین روشن بودن چراغ بود که بحمداللّه توانستیم مخفیانه فیلمى از امام رحمه الله علیه تهیّه کنیم که ملّت عزیز ما هم لحظاتى از راز و نیاز امام را با خدا مشاهده کنند.

نرم افزار بوستان حکایت

 

/ 0 نظر / 8 بازدید