کفش سیاه ..................................

چرا در اسلام کفس سیاه کراهت دارد ؟

**** زیرا چشم را ضعیف ،

****ذکر را سست ،

**** و مورث اندوه و غم است .

                                                                                       هزار یک چرا

/ 0 نظر / 3 بازدید