صدقات مستحبی زن .....

بسیاری از خانم به راحتی از اموال شوهر سخاوتمندانه می بخشند و صدقه می دهند ، در حالی که زن در خانه شوهر از اموال شوهر دستوری برای پرداخت صدقات مستحبی و یا نذر ندارد و باید با هماهنگی و اجازه شوهر انجام شود .

                                                          تحریر الوسیله امام خمینی ، ج 2 ، ص 303 .

ولی اگر خانم خود در آمد داشته باشد اجازه لازم نیست .

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید