سخنانى از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم‏

 اما بعد: راستى که قرآن خدا از هر حدیثى درست‏تر است و کلمه تقوى از هر دستاویزى محکمتر، و بهتر ملتها ملت ابراهیم است، و بهتر سنتها سنت محمد، شریفتر احادیث ذکر خدا، و بهترین قصص همین قرآن و بهترین امور آنچه همگانى است، و بدترین امور آنچه بدعت شود، و پاکترین هدایت هدایت پیغمبرانست و آبرومندترین مرگ کشته شدن شهیدان، و کورتر گمراهى آنکه پس از هدایت باشد و بهترین کار آنچه سودمندتر است، و بهتر رهنمائى آنچه پیروى شود، و دست بالاى دهنده بهتر از دست زیرگیرنده است، و آنچه کم است و کافى بهتر از بیش بیحاصل است، بدترین پوزش در بستر مرگ است و بدتر پشیمانى، پشیمانى در قیامت.

برخى مردمند که بجمعه حاضر نشوند جز اندکى، و خدا را یاد نکنند جز در سخن ناهنجارى، و از بزرگتر خطاها زبان دروغگو است، بهترین بى‏نیازى اعتماد بنفس است، و بهتر توشه تقوى، و سر حکمت ترس از خدا، بهتر چیزى که بدل درآید یقین است، و تردید هم کفر است، نوحه‏گرى از کارهاى جاهلیت است، و دزدى از غنیمت شراره دوزخ است، مستى از جهنم است و شعر از ابلیس، مى همه گناهانست و زنان دامهاى شیطانند، جوانى یک نوع دیوانگى است، بدتر کسب ربا است و بدتر کسب ربا است و بدتر مال خوردن از مال یتیم، سعادتمند آنکه از دیگران پند گرفت و بدبخت آنکه از شکم مادر بدبختى گرفت، همانا یکى از شما چند قدمى پیش رود و باید کار را بپایان رساند. و مناط هر کارى همان پایان آنست بدترین روایتها نقل دروغ است. و هر چه خواهد آمد نزدیک است، دشنام بمؤمن بزهکاریست و جنگ با او کفر است، و بدگوئى از او نافرمانى خدا است، و حرمت مالش چون حرمت خون او است و هر که افتراء بخدا بندد خدا او را تکذیب نماید و هر که از خدا آمرزش طلبد خدایش بیامرزد و هر که پیروى کند شنوا را خدایش گوش شنوا دهد و هر که گذشت کند خدا از او بگذرد، و هر که خشمش را فرو خورد خدایش مزد دهد، و هر که بر سوکى شکیبا باشد خدایش عوض دهد و هر که ستمکشد خدایش دو برابر مزد دهد و هر که نافرمان خدا شود خدایش عذاب کند.

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏1، ص: 261

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید