[اشعار عباس بن الحسن بن عبید الله در برترى بنى هاشم بر قریش‏]

(1) و مثل این است قول عباس بن الحسن بن عبید اللَّه بن عباس بن على بن ابى طالب علیه السّلام‏ «1» که استدلال کرده است به آن بر فضیلت خودش بر قریش که افضل جمیع خلایق‏اند، قول وى این است:

و قالت قریش لنا مفخر

 

رفیع على النّاس لا ینکر

     

؛ یعنى قریش گفته‏اند که ما را فخرى عظیم بر جمیع مردم است که کسى انکار آن نمى‏کند.

فقد صدقوا لهم فضلهم‏

 

و بینهم رتب تبصر «2»

     

پس به تحقیق که تصدیق کنند براى ایشان فضیلت ایشان را و قبول کنند آن را و باز در میان ایشان نیز مرتبه‏هاى مختلف هست که شما خود مى‏بینید.

فادناهم رحما بالنّبی‏

 

إذا فخروا فبه المفخر

     

پس هر کس از قریش نزدیکتر باشد به نبى صلّى اللَّه علیه و آله هر گاه فخر کند راست مى‏گوید و فخر در اوست.

بنا الفخر منکم على غیرکم‏

 

فأمّا علینا فلا تفخروا

     

(خطاب به قریش است) شما به سبب ما فخر دارید بر غیر ما و اما برما فخر ندارید.

ففضل النّبىّ علیکم لنا

 

اقرّوا به بعد ما انکروا

     

فضلى که نبى صلّى اللَّه علیه و آله دارد بر شما فخر است از براى ما خواه اقرار کرده باشند به آن یا انکار کرده باشند.

______________________________
(1) سیّدى جلیل القدر و شاعرى بزرگ و خطیبى توانا بود و در مجلس هارون الرشید حضور مى‏یافت و رشید در نزدیک خود او را جاى مى‏داد. ر. ک: «المجدى فی أنساب الطّالبین» ص 236.

(2). در متن عربى به جاى «تبصر»، «تقصر» آمده «الفصول المختاره» ص 41.

 (1)

فان طرتم بسوى مجدنا

 

فانّ جناحکم الاقصر «1»

     

اگر پرواز کنید شما به غیر از مجد و بزرگى ما هر آینه بال شما کوتاه خواهد بود (و حاصل آنکه فضیلتى از جانب غیر ما ندارید)

______________________________
(1) در «المجدى فی أنساب الطّالبین» ص 236 دو بیت اول ذکر شده است.

دفاع از تشیع، شیخ مفید ، ص:95 -  96

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید