فلسفه رجعت‏

خداوند در قرآن وعده داده است که بندگان صالح را وارث و حاکم زمین گرداند.

همچنین وعده داده که کافران و افراد سرکش را عذاب کند. دوران رجعت، زمان تحقق این وعده‏هاى الهى است؛ بدین معنا که خداوند مؤمنان خالص را براى حاکمیت و گسترش عدل، و ظالمان و سرکشان را براى چشیدن عذاب و دیدن خوارى باطل و عزّت حق، به این جهان برمى‏گرداند.

مؤمنان در دوران رجعت به کمالاتى مى‏رسند که شایسته آن بوده‏اند، ولى به دلیل نامساعد بودن شرایط، در زمان حیاتشان به آن نرسیده‏اند، و کافران هم برمى‏گردند تا شقاوتشان به طور کامل ظاهر شود.[1]

 

 


[1] ( 2)\i . با استفاده از آیات 117 و 95 سوره انبیاء، 55 سوره نور و 5 سوره قصص؛ و کتاب رشحات البحار، شاه‏آبادى، ص 18- 26.\E

/ 0 نظر / 4 بازدید