اگر از بصیرت می خوای چیزی .... پس این مطلب را ......

 شناختروشنویقینیازدین،تکلیف،پیشوا،حجّتخدا،راه،دوستودشمن،حقوباطل،«بصیرت»نامدارد. ازصفاتشایستهوستودهایاستکهیکمسلماندرزندگیفردیواجتماعیخودبایدازآنبرخوردارباشد. درمبارزاتوفعالیتهایسیاسیواجتماعیوموضعگیریها،جایگاهبصیرتروشنترمیشود. بدونآن،حتیمبارزهوجنگانسانهمکورکورانهوگاهیدرمسیرباطلقرارمیگیرد. انتخابِدرستنیزبستگیبهبینشصحیحوبصیرتانساندارد.

حضرتامیرـعلیهالسّلامـازرزمندگانراستینبااینصفتیادمیکندکه: «حَمَلُوابَصائِرَهُمْعَلیاَسْیافِهِمْ»،[1] بصیرتهایخویشرابرشمشیرهایشانسوارکردند. یعنیاگردرمیداننبردتیغمیزدند،ازرویبصیرتبود.

حماسهآفرینانعاشورا،بیهدفوکورکورانهبهکربلانیامدهبودند. آناناهلبصیرتبودند،همنسبتبهدرستیوحقّانیتراهورهبرشان،همبهاینکهوظیفهشانجهادویاریاماماست،همشناختدشمنوحقوباطل. ایندرکلاموشعارورجزامامویارانشهیدشمشهوداست. حتّیآگاهیامامحسینـعلیهالسّلامـازفرجامشهادتدراینسفروآگاهانیدنیارانوهمراهانبهپایاناینقیام،نوعیداشتنبصیرتودادنبصیرتاست،تاانتخابافراد،آگاهانهباشد. امامخودمیدانستکهشهیدخواهدشد (مَااَرانِیاِلاَّمَقْتُولاً).[2] اینسرنوشتخونینرابهیارانخویشنیزخبردادتاهمراهیشانازرویبصیرتوآگاهیباشد. شبعاشورادرجمعیارانخویشفرمود:

 

«اینانمراخواهندکشتوهمةکسانیراکهپیشرویمنجهادمیکنند. پسازغارت،خانوادةمرابهاسارتخواهندبرد. بیمآندارمکهشماازاینهاخبرنداشتهباشید،یابدانیدولی (ازرفتن) شرمکنید. نیرنگنزدماخاندانحراماست. هرکسدوستنداردباماباشد،بازگردد...».[3]

اینبرایآنبودکههمراهانشآگاهانهبرایشهادتبمانند. درطولراههمکهمیآمدند،ازاینگونهسخنانفرمود. بهنقلابومخنف: حضرتدوستنداشتکههمراهیانبااوهمراهشوندمگرآنکهبدانندبهاستقبالچهوضعیّتوسرنوشتیمیروند. حضرتمیدانستکهاگرآیندهرابرایآنانروشنکند،تنهاکسانیهمراهیاشخواهندکردکهحاضربهمواسات،فداکاریوکشتهشدندرکناراوباشند.[4] امام،خودبهبیوفاییمردمآگاهبود،بااینحال،بهسویکوفهحرکتکردتابهتکلیفعملکند. یاراناو،علاوهبربصیرتیکهازکلماتامامدراینمسیرفرامیگرفتند،خودشاندرزندگیاهلتشخیصوشناختبودند. دربارة«ابوثمامةصائدی»نوشتهاندکه«بصیربود،ازتکسوارانعربوازچهرههایبرجستةشیعهبود».[5]

نافعبنهلال،شبعاشوراپسازسخنانامامحسینـعلیهالسّلامـبرخاستوضمناعلاموفاداریگفت: «فَاِنّاعَلینِیّاتِناوَبَصائِرِنا»،[6] ماهمانانگیزههاوبصیرتهایمانراداریموازدستندادهایم.

عابسبنابیشبیب،وقتیخدمتامامرسید،بهاوچنینگفت: سلامبرتوایاباعبدالله! خداراگواهمیگیرمکهمنبرآیینتووآیینوخطّمشیپدرتهستم.[7]

پسازماجرایعاشورا،وقتیدرمسجدکوفه،بهامامحسینـعلیهالسّلامـتوهینکردندوابنزیاد،شهیدعاشورارادرغگوخواند،صحابیبزرگواروروشندل،عبداللهبنعفیفازدیدرمجلسحضورداشت،برخاستوبهدفاعازاهلبیتوردّسخنانوالیکوفیگفت: درغگوپسردروغگوتوهستیوپدرتوکسیکهتوراامارتوولایتدادوپدرش،ایابنمرجانه! آیافرزندانِپیامبرانرامیکشیدوسخنِصدّیقانمیگویید؟[8]

بریردرصحنةکربلاوقتیبابعضیازچهرههایخبیثازسپاهدشمنگفتگومیکرد،گفت: «اَلْحَمْدُلِلّهِالَّذیزادَنیفیکُمْبَصیرَةً»،[9] سپاسخداییراکهبصیرتوشناختمرادربارةشماافزونساخت.

چهکلامعبداللهعفیفوچهکلامبریربنخضیر،نشاندهندةبصیرتآناندرانتخابراهوشناختدوستودشمناستوبااینسلاحدرمیدانمبارزهحاضرشدند.

امامصادقـعلیهالسّلامـدربارهحضرتعباسـعلیهالسّلامـباتعبیر«نافذالبصیره»یادمیکندکهگویایعمقشناختآنشهیداست«کانَعَمُّنَاالْعَبّاسُبْنُعَلِیًّنافِذَالْبَصیرَةِصُلْبَالاِیْمانِ».[10] درزیارتنامهحضرتعباسـعلیهالسّلامـنیزمیخوانیم:

 

«وَاَنَّکَمَضَیْتَعلیبصیرةٍمِنْاُمرِکَمُقتَدِیاًبِالصّالِحینَ»[11] کهشهادتاوراازرویبصیرتوبراساساقتدابهصالحانبرشمردهاست،نیزمیخوانیم: خداراگواهمیگیرمکهتوهمانراهیرارفتیکهشهدایبدرودیگرمجاهدانراهخداپیمودند.[12] درزیارتنامةحضرتمسلمبنعقیلنیزبرهمینبصیرتدرمبارزهوشهادتوپیمودنراهشهدایبدرومجاهداناسلامواقتدابهصالحانوپیرویازانبیاتأکیدشدهاست،باتعبیراتیهمچون: «اَشْهَدُاَنَّکَمَضَیْتَعَلی

/ 0 نظر / 3 بازدید