خون عروسى‏

از ابو جعفر باقر (ع) پرسید: دوشیزه خانمى عروسى کرده و یک روز بیشتر مى‏گذرد که خونریزى او بند نیامده است. تکلیف نماز او چیست؟ ابو جعفر گفت: عروس خانم باید یک قطعه نوار پنبه‏اى داخل کند و بعد از لختى بیرون بیاورد. در صورتى که گرداگرد نوار پنبه مانند طوق، خونالوده باشد، این خون، خون عروسى است: باید غسل کند و یک نوار پنبه‏اى داخل کند تا از جریان خون مانع شود، آن گاه، نماز بخواند، و در صورتى که نوار پنبه غرق‏

خون باشد، این خون خون حیض است: باید نمازها را ترک گوید تا دوره خونریزى سپرى گردد.

شرح: این آزمایش جنبه طبیعى دارد، زیرا خون حیض، داغ و جهنده است و سرعت به داخل پنبه نفوذ مى‏کند و پنبه را غرق خون مى‏سازد، اما خون عروسى مانند خون استحاضه سرد و بى‏رمق است و تنها اطراف پنبه را آلوده مى‏سازد.

                                                 گزیده کافى، ج‏2، ص: 99

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید