حساب زندگی ... داشته باش ...

زندگی ریاضیات است :

خوبی ها را « جمع » کنید . دعواها را  « کم » کنید . شادی ها را « ضرب » کنید . دردها را « تقسیم » کنید . از نفرت « جذر » بگیرید . عشق را به « توان » برسانید .

                                                                               منبع : گفته ها و نا گفته ها

/ 0 نظر / 5 بازدید