طنز آن هم از جنس محبت شغلی ...........................

زن با عصبانیت رو به شوهرش کرد و گفت :

تو اصلا به من توجه نداری ، کمی از همسایه مان که باغبان است یاد بگیر . هر وقت می خواهد زنش را صدا کند می گوید :

« گل نرگسم بیا »

مرد که دل خوشی از زنش نداشت و شغلش هم آهنگری بود گفت :

باشد من هم نسبت به شغل  خودم تو را صدا می زنم و از فردا صبح زنش را این طور صدا می زند :

« ای متَقلب من بیا ، ای سوهان روحم بیا ، ای پتک و چکش مخم بیا »

آقایون همسرتون را خوب صدا کنید

  خانما اول دل خوشی  .......!!!!!!!!!!!!.........

 این یک طنز ولی کلی معارف توش خوابیده خیلی روش فکر کنید و ...........

/ 0 نظر / 6 بازدید