چرا جهنّم آفریده شد ؟

 خداى رحیم چرا جهنّم را آفرید؟ ممکن است در اذهان بیاید که خداوند مگر نه قادر و رحیم است ، چه مانعى داشت که اصلا در جهنّم را ببندد و همه را ببهشت ببرد؟

این اشتباه ناشى از بیخبرى از دستگاه حکمت و آفرینش است ، اگر سلطانى سفره عامى که در آن انواع طعامهاى ملوکانه است پهن کند تا همه بیایند و بخورند. بعضى همراه خود سگ و خوک و الاغ و گوسفند بیاورند، اگر این حیوانات را راه ندهند بآنها ظلمى نشده ، بلکه سگ را استخوانى و الاغ را مشت جوى و گوسفند را علفى بس است ، اما راه دادنشان باین مجلس عام ظلم بدیگران است .

این را بدانید که کفار از حیوانات پست ترند اُولئِکَ کَاْلاَنْعام بَلَ هُمْ اَضَلّ کسانیکه نور ایمان در دلشان نتابیده ، کسانیکه از سگ پست ترند. چطور مى شود آنها را در مهمانخانه ایکه اهل ایمان و سلاطین واقعى هستند جاى داد. آنهائیکه از آیات الهى کور و کرند اگر پهلوى مؤ من جایشان دهند آیا بمومن ستم نشده ؟ البته چرا.

موضوع دیگر آنکه حیوان از انواع غذاهاى انسانى لذّتى نمى برد این کافر که از حیوان پست تر است ذائقه مؤ من را ندارد تا انواع مزه ها را در یک خوراک و در یک لحظه بچشد.

                                                                           نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 5 بازدید