شرایط امر به معروف و نهى از منکر‌

شرایط وجوب‌

اول: کسى که مى‌خواهد امر و نهى کند:

1- بداند آنچه که شخص مکلّف آن‌را بجا نمى‌آورد، واجب است بجا آورد.

2- بداند آنچه را که او انجام مى‌دهد، باید ترک کند.

3- برکسى که معروف و منکر را نمى‌داند، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست.

دوم: احتمال تأثیر بدهد. پس اگر بداند امر به معروف و نهى از منکر در فرد مورد نظر تأثیر ندارد، واجب نیست.

سوم: آن که بداند، شخص گناهکار بنا دارد که گناه خود را تکرار کند. پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که وى گناه را تکرار نمى‌کند، واجب نیست.

چهارم: نبودن مفسده در امر و نهى:

1- اگر بداند یا گمان کند که در اثر امر و نهى، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست.

2- حتى اگر احتمال صحیح بدهد که ضررهاى مذکور به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست.

3- حتى اگر بترسد که ضررى متوجّه متعلّقان او مى‌شود، واجب نیست.

4- حتى با احتمال وقوع ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنین، واجب نمى‌شود، بلکه در بسیارى از موارد حرام است.

توضیح المسائل (امام خمینى)، ص: 597

________________________________________
خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، در یک جلد، اول، 1426 ه‍ ق

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید