مراسم ترحیم ؟؟؟؟؟؟؟/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ............

مخارج مراسم ترحیم برای امواتی که فرزند صغیر دارند در صورتی که وصیت نداشته باشد نمی توان از مال صغیر خرج کرد ، اما برخی از مردم از این مسأله غافلند و مال صغیر را به خورد دیگران می دهند .

                                                                      جامع الاحکام ، صافی ، ج 1 ، ص 53 .

/ 0 نظر / 4 بازدید