پان ایرانیسم یعنی چه؟

پاسخ:

پان، در زبان لاتین پیشوندی است به معنای همه. در قرن نوزدهم و بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آسیا و آفریقا جنبش های سیاسی پیدا شد که با آوردن این پیشوند بر سر نام یک کشور یا نژاد یا دین خود را نامگذاری کردند، و هدفشان گرد آوردن مردم هم نژاد یا هم زبان یا هم دین، به نام یک ملت یا امّت یا نژاد در یک واحد قدرت ملی یا دولت بوده است از نامدارترین این جنبش ها پان اسلامیسم، پان ایرانیسم،پان ژرمنیسم و پان ترکیسم است.
پان ایرانیسم همان پیرو مسلک پان ایرانیست که به نوعی می توان گفت عقیده سیاسی آنها مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و نژادهای ایرانی بود.
بنابراین باید توجه داشت که جنبش های پان، نهضت های سیاسی یا فرهنگی هستند که به منظور تحکیم پیوستگی بین اقوام مختلفی به وجود می آیند تا رابطه زبانی، نژادی و یا دینی و یا تاریخی و یا جغرافیایی باعث شود آنها را به هم نزدیک سازد.
جنبش پان ایرانیسم از جنبش های پان ملی است که با گرایش های نژاد گرایانه خونی و وراثتی در صدد همگرایی ناسیونالیستی (ملی گرایانه) برای یک دولت ملی هستند.
و عامل عمده ظهور این جنبش پان ایرانیست همان ایجاد حسّ ملیّت برای شکل دادن یک دولت ملی است که نژاد و خون اقوام ایرانی در آن عامل همگرایی می تواند باشد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید