اخلاق ستوده زنان

از امام ششم ( ع ) : زنها چهار نوعند :

« ربیع مربع » ( بهار چهار شانه ) و « جامع مجمع » ( جامع خوبىها ) ، « کرب مقمع » ( بد اخلاق ) ، « غل قمل » ( پوست خشکیده ) . اما ربیع : آنهایند که یک فرزند در بغل و یکى در شکم دارد ( یعنى ولود ، و بچه زاست ) .

« جامع مجمع » : آنکه پر خیر و پاکدامن است . و « کرب مقمع » : آن زن که با شوهر بد خواست ، و

« غل قمل » : زنى است که غل قمل را ماند ، و آن ریسمانى است از پوست که بر گردن اسیر افکنند و چون خشک مىشود گردن را مىخورد و مىساید ، و این مثلى است براى

کسى که جز نکبت و زیان ندارد . داود کرخى به امام ششم ( ع ) گفتم : همسرم که همسر موافقى بود وفات یافت و مىخواهم زن دیگر بگیرم ، فرمود : بنگر و دقت کن که خود را بکجا مىافکنى ، و چه آدمى را شریک مال خود میسازى . و بر دین و اسرار و امانات خود مسلط مىسازى و اگر ناچارى زن بگیرى زنى خوب و خوش اخلاق بگیر :

« بدان که زنان بصفات مختلفند ، بعضى سودمند و نافعند و بعضى چون ماهند بوقت نور افشاندن ، و بعضى تاریکى و ظلمتند پس هر که به زن نیک دست یابد خوشبخت است ، و هر که مغبون گرد رشته زندگیش گسیخته است » .

و زنان سه دسته‌اند : زن بسیار بچه آور ، با محبت ، که شوهر را بر دین و دنیایش کمک است . و زنى که عقیم است ، نه زیبایى دارد و نه خوشخویى ، و نه شوهر را به کارى نیک کمک مىباشد ، و سوم زن زیاد غرولند کن ، پرسه زن و بیرون رو ، عیب جو ، زیاد را کم شمرد و کم را نپذیرد .

امیر مؤمنان ( ع ) فرمود : زن بزرگ چشم ، گندم گون ، بزرگ کپل ، چهارشانه بگیر و اگر چنین زنى را نخواستى صداقش و مهرش با من .

از امالى صدوق از امام ( ع ) : عقل زنان در زیبائى آنهاست ، و زیبائى مردان در بسیارى عقل آنها ، پیغمبر وقتى مىخواست زن بگیرد ، یکى را میفرستاد او را ببیند و مىفرمود : گردنش را بو کن که اگر آن خوشبو باشد بویش خوب و طیب است ، و اگر غوزک پایش پر گوشت باشد ، فرجش پر گوشت خواهد بود .

از زین العابدین ( ع ) : پنج چیز است که هر کس یکى از آنها را فاقد باشد زندگیش همواره ناقص و عقلش زائل ، و دلش گرفتار خواهد بود : اول سلامتى تن ، دوم و سوم وسعت روزى و خانه ، چهارم انیس موافق یعنى فرزند و همسر صالح ، پنجم :

یعنى آنکه شامل همه این خصلتهاست ، آسایش . و نیز فرمود : هر که خواهد زن بگیرد ، از موى او نیز بپرسد همان طور که از زیبائیش مىپرسد ، که موى یکى از دو قسمت زیبائى است .

و فرمود : بهترین زنان آنست که : خوشبو ، و طباخ ( خوش غذا ) خوبى باشد ، اگر خرج کند در راه صحیح و خوب خرج کند ، و اگر امساک نماید بروش صحیح باشد .

و این گونه زنان از عمال الهى هستند و عمال خدا پشیمانى ، و نکبت نخواهند داشت .

از امام صادق ( ع ) : بهترین زنان آنست که اگر خشمگین شود بشوهر گوید دست من در دست تست ( یعنى اختیار من با تست ) به بستر خواب نخواهم رفت تا از من راضى شوى . پیغمبر ( ص ) فرمود : مىخواهید بهترین زنان را معرفى کنم ؟ گفتند آرى یا رسول الله . فرمود : بهترین زنان آنست که بچه زیاد مىآورد و با عاطفه و محبت و عفیف و پوشیده باشد ، در خانواده اش عزیز و محترم ، و براى شوهر متواضع و فروتن باشد . با شوهر شوخ و مزاحگر و نسبت به دیگران ( از مردان ) مستور و خوددار باشد .

به سخن شوهر گوش فرا دهد ، و فرمانبردارى نماید ، در خلوت خود را براى او بیاراید و چون مردان ترک زینت ننماید . و فرمود : هیچ مردى بعد از اسلام نفعى بالاتر از همسر مسلمان عایدش نشد که چون به او بنگرد مسرور گردد ، و چون به او فرمانى دهد اطاعت نماید ، و در نبود شوهر مال او و ناموس خود را حفظ نماید .

مردى بمحضر پیغمبر ( ص ) آمد و گفت : یا رسول الله ! همسرى دارم که چون بخانه میروم به پیشبازم مىآید و وقتى بیرون میروم بدرقه‌ام مىنماید ، و اگر مرا غصه دار بیند ؛ مىگوید : غم مخور ، که اگر غم روزى مىخورى ؛ خداوند آن را بعهده گرفته . و اگر براى آخرت غم دارى و فکر میکنى خداوند بر فکر و غم تو بیفزاید ، پیغمبر ( ص ) ، فرمود : او را بشارت بهشت ده ، و به وى بگو که تو یکى از عاملان خداوندى و در هر روز پاداش 70 شهید براى تو خواهد بود .

و در حدیثى است که فرمود : خداوند عمالى دارد که این زن یکى از آنهاست ، و نصف اجر شهیدى را دارد .

از امام صادق ( ع ) : خیرات الحسان ( در سورهء الرحمن ) از زنان دنیا هستند ، که از حور العین زیباترند .

و از آن حضرت : شجاعت در خراسانیها ، و قدرت جنسى در مردم بربر و سخاوت و حسد در عرب است ، پس براى نطفه‌هاى خود ( همسر مورد نظر ) انتخاب کنید .

                                                مکارم الاخلاق ، طبرسی ، ج 1 ، 278 – 282

/ 0 نظر / 4 بازدید