بلاط:محل سنگ فرش شده میان مسجد النبی و بازار مدینه

بلاط به فتح باء و کسر آن در لغت به معنی نوعی سنگ یا آجر است که زمین را به آن فرش کنند{1} ودر اصطلاح به محل سنگ فرش شده{2}، .جوهری گفته:نگرش صحیح آن ملاط است چراکه بلاط سنگی است که فرش نمی شود{3} بلاط نام چند جایگاه می باشد :بیت البلاط دهی در « غوطه» دمشق ، بلاط عوسجه دژی در اندلس ، شهری کهن میان «مرعش » و « انطاکیه » ونیز جایگاهی در مدینه میان مسجد النبی {ص}و بازار مدینه که سنپگ فرش شده است{4}حد غربی بلاط ار طرف مسجد النبی تا خاتم الزوراء نزدیک خانه عباس بن عبد المطلب در بازار حد شرقی آنتا گوشه خانه عثمان بن عفان که درش به سمت جنازه ها باز می شد و حد شمالی آن جلوی حش {بوستان} طلحه واقع در پشت مسجد النبی حد غبی آن تا خانه ابراهیم بن هشام که درش به طرف مصلی باز می شد گزارش شده است. {5}بلاط در نقشه ای که ا بن نجار از بنای حجره و مرقد پیامبر اکرم {صلی الله علیه و آله }ارائه داده است ، دقیقا در سمت شرقی دومین دیوار مرقد و  حجره جای داشته است .{6}

مروان گذرگاه پدر خود رابه دلیل اینکه پیر بود موقع رفتن به مسجد پایش را به زمین می کشید و گرد و خاک بوجود می آمد سنگ فرش کرد وقتی این کار را کرد معاویه بن سفیان دستور داد بقیه جاهای نزدیک مسجد را سنگ فرش کند .{6}

بقیه را هم به دستور معاویه بن ابوسفیان سنگ فرش کرد. {7} به همین دلیل معروف به بلاط معاویه شد . {8}ظاهر این سخن گویای آن است که که بلاط برای اولین بار در زمان معاویه به وجود آمده است {8} بخاری نقل کرده که در بلاط شتران عقال می بستند و هچنین محل رجم کردن زنا کاران بوده است.{9}و نقل شده برای عثمان آب آوردند  و او در بلاط وضو گرفت{10}ومکان خواندن نماز میت در زمان زمان رسول خدا {ص} نیز بوده است که به آن محل بطحاء نیز گفته می شد . {11} همه اینها درست است چرا که بلاط محل قدیمی است و پیش از حکومت معاویه وجود داشته است . {12} از  اینکه نقل در منابع نقل شده مروان به دستور معاویه درست کرد شاید باز سازی وتعمیرات باشد.بعضی مذاهب بلاط را جزء مسجد دانسته اند و گفتند نباید آنجا را نجس کرد و در صورت نجس شدن تکلیف پاک کردن آن مکان است .{12}

 1_لسان العرب،ج1،ص264؛العین،ج7،ص431؛تاج العروس،ج5،ص5،ج10،ص203                2-العین،ج7،ص432؛تاج العروس ،ج10،ص203؛لسان العرب،ج7 ،ص264؛معالم الاثیره،ص82.   3-  قاموس المحیط،ج1،ص306.    4-  معجم البلدان،ج1،ص478؛احسن التقاسیم،ص30 ؛عون المعبود ،ج2 ، ص 201 ؛عمده القاری ، ج23 ، ص 293 ؛ تاج العروس ، ج 10 ، ص 203 .  5-  تاریخ المدینه المنوره ،ج1، ص16.    6-  مدینه شناسی، ص 121 ؛ فرهنگ اعلام  جغرافیایی ، ص 53 .  7-  تاریخ المدینه المنوره ،ج1،ص 17 ؛ المعالم الاثیره ، ص 53 .    8-  معالم الاثیره ، ص80.   8 -   فرهنگ جغرافیایی ،ص 81 ؛تاریخ المدینه المنوره ، ج1 ، ص 17 ؛ المعالم الاثیره ، ص 53 .   9-   فرهنگ اعلام جغرافیایی ، ص 80.    10-  صحیح بخاری ،ج 3 ،ص 103 ،ج 8 ص22؛فتح الباری ،ج12 ،ص114 ؛ مسترک الوسائل ، ج1 ،ص 18 ؛ عمده القاری ،ج 13 ، ص 21-22 ، ج 23 ، ص 293 .    11-  الغدیر ، ج 8 ، ص 151 ؛ مسند احمد ، ج1 ، ص 57 ؛ صحیح ابن خزیمه ،ج 1 ، ص 4 ؛معجم البلدان ، ج 1 ص 478 .    12-  المعالم الاثیره ، ص 53 ؛ مدینه شناسی ، ص 121 ؛ فرهنگ اعلام  جغرافیایی ، ص 81 ؛ فصلنامه میقات ، ج 7 ، ص 176 .     13-   المعالم الاثیره ، ص 53 ؛ فصلنامه میقات ، ش 7 ، ص 133 . 14-  عمده القاری ، ج 13 ص 22 .                                                                                                                              

/ 0 نظر / 9 بازدید