سخن امیر مؤمنان در باره برادران و رفتار با آنان‏

1- از جوانمردى آدمى گریه بر عمر گذشته خویش است و شوق بوطن و نگهدارى حرمت دوستان دیرین.

 2 - مردم همه برادرند (فرزندان یک پدر و مادر) برادرى که براى خدا نباشد دشمنى آورد، خدا عز و جل فرموده: (67- الزخرف) دوستان در آن روز (رستاخیز) دشمنان یک دیگرند جز پرهیزکاران که بدوستى خود بپایند.

2- در زمینه برادرى گوهر مردان نمایان گردد و سره از ناسره جدا شود.

3- از روى اخلاص برادر را نصیحت کن خوشش آید یا بدش آید: در هر کمک کن و همه جا بدنبالش باش و از او عوض مخواه که شیوه فرومایه‏گى است.

4- همه مودت را بدوستت نثار کن و همه گونه بدو اعتماد مکن، هر گونه همراهى با او بکن و همه راز خود را بدو مگو تا حق حکمة را پرداخته باشى و آنچه را دوست بایدش رعایت کرده باشى.

5- مبادا برادرت در انجام شیوه برادرى از تو نیرومندتر باشد.

خوش برخوردى دوستى آرد و دوستى خویشاوندى دست آوردى باشد، 6- دوستى را که با یقین بدست آوردى ببدگمانى از دست مده.

7- تو را براى رعایت ادبت بس است دورى از آنچه از دیگران بد دارى 8- برادرت بر تو همان حق دارد که تو بر او دارى و از او خواهى: حق برادرت را براى اینکه خودى است نادیده مگیر چون کسى که حقش را ندهى برادرت بشمار نیست. نباید خاندانت پیش تو از بیگانه بى‏اعتبارتر و بدبخت باشند.

9- پوزش برادرت را بپذیر و اگر ندارد عذرى برایش بجو.

10- اگر نیاز برادرت را دانستى او را بخواهش آن وابدار (در خواهش حاجت او را بر آر) 11- دل بکسى مده که تو را نخواهد و وامگیر از آنکه تو را خواهد) 12- اگر آمیزش و رفت و آمد دوستت بجا باشد پر از او گله مکن که مایه کینه گردد و تو را بدشمنى کشاند و گله بسیار بى‏ادبى است.

13- با برادرت مهرورز گر چه نافرمانت باشد. باو پیوند گر چه کناره گیر و جفاجویت باشد، لغزش دوستت را در خورد کن تا او را براى جهش دشمنت با خود داشته باشى.

14- هر که نهانى و خصوصى برادرش را پند دهد او را آبرومند کرده و هر که آشکار وى را بر مردم پندش دهد بى‏آبرویش کرده.

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏1، ص:120 -  121

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید