مطمئن ترین راه برای شناخت داوطلبان نمایندگی مجلس...

مطمئن ترین راه برای شناخت داوطلبان نمایندگی مجلس و پی بردن به افکار واقعی آنها چیست؟

پاسخ:

اصولاً شناخت واقعی افراد کاری سخت و ناممکن است، زیرا تنها کسی که از درون انسانها مطلع است خداوند متعال میباشد. «الله یعلم ما فی الصّدور».امابه نظرمی رسد برای شناخت افراد، ولو به صورت اجمالی، سه راه را می توان بیان کرد:

1. سابقه‌ افراد: به نظر میرسد که با نگاه به سوابق افراد بشود تا حدودی به افکار واقعی آنها پی بردونسبت به آنهاشناخت پیداکرد. بابررسی سوابق اجرایی ،نحوه تعامل بامردم ،وابستگی های گروهی و...اشخاص،می توان به صحت ادعاها وشعارها یشان تااندازهای پی برد.

2. سخنان و اظهارات: راه دیگری برای شناخت بهتر افراد بررسی افکار و اندیشههای آنهاست که از طریق قول و سخن او فهمیده می شود. البته هر چند پی بردن به تمامی اندیشههای افراد کار دشواری است ولی با توجه به برخی موضعگیریها و اقوال میتوان تا حدودی به افکار واقعی آنان پی برد.

3. تحقیق و پرسش از افراد مورد وثوق: سومین راه ممکن در مورد شناخت افراد، پرسش از افراد مورد وثوق و خوشنام است تا در این مورد توضیح دهند که فرد مورد نظر آیا صلاحیت نمایندگی برای مجلس را دارد یا نه؟
حضرت امام خمینی (ره) در آخرین جملات وصیتنامه خویش در موردفریبکاری برخی افراد میفرمایند: «من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نمودهام که بعد فهمیدم از دغل بازی آنان اغفال شدهام. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار مینمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کسی حال فعلی او است».(1)
این جملات نشانگر این قضیه است که حتی امام خمینی(ره) با آن مرتبه عظیم معنوی و عرفانی و سیاسی خویش در شناخت دقیق و واقعی برخی افراد درمقاطعی اشتباه نمودند، چه برسد به ما که از لحاظ مقام معنوی وبینش سیاسی قابل مقایسه با ایشان نیستیم. با این توضیحات خوب است در پایان مباحث خود به برخی از معیارها در باب شناخت نمایندگان از بیان حضرت امام (ره) اشارهای بنماییم.
معیارهای شناخت و انتخاب نمایندگان مجلس شواری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره):
1. کسانی که انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و معتقد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتبهای انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند. شناخت این اشخاص یا با آشنایی به اعمال و رفتار آنان از زمان رژیم طاغوت تاکنون و یا به معرفی روحانیون متعهد در شهرستانها یا اشخاص متدین موجه که گرایش به چپ و راست یا دستهای نداشته باشند.(2)
2. افراد سالم، افراد وطنخواه، افراد وطندوست، افرادی که نه شرقی باشند و نه غربی، بلکه در صراط مستقیم اسلامیت و انسانیت باشند، انتخاب کنید و به آنها رأی بدهید.(3)
3. اشخاص اسلامی، متعهد غیر منحرف از صراط مستقیم الهی را در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند.(4)
4. مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسلام، وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند. و طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین یا اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزهجو، اسلام پاک طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدی (ص) باشند و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایهداری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحتطلبان، اسلام فرصتطلبان و در یک کلمه اسلام آمریکایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.(5)
افزون بر مطالب ذکر شده برای رأی دادن به یک داوطلب نمایندگی مجلس باید معیارهای دیگری مثل موارد زیر در نظر گرفته شود:
1. متعبد به اسلام و معتقد به جمهوری اسلامی. 2. پشتیبانی و تابعیت از ولی فقیه. 3. وفاداری به مردم و وطن دوستی. 4. اطلاع و آگاهی به مسائل روز. 5. خادم محرومین بودن و.....

                                                            نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. صحیفه نور،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،چ2، 1378،ج11،ص749.
2. صحیفه نور، ج 12، ص 75.
3. همان، ج 5، ص 277.
4. همان، ج 11، ص 269.
5. همان، ج 20، ص 194.

/ 0 نظر / 4 بازدید