نصیحت ذوالنون مصرى

 (ذوالنون مصرى در قرن سوم مى زیست و از عرفاى آن عصر بود. بعضى او را از شاگردان مالک بن انس مى دانند) یکى از وزیران نزد او رفت و از همت و خود گفت : ((روز و شب به خدمت شاه اشتغال دارم و به خیر او امیدوار مى باشم و از مجازاتش هراسان هستم . ))

ذوالنون با شنیدن این سخن گریه کرد و گفت : اگر من خداوند متعال را این گونه مى پرستیدم که تو شاه را مى پرستى ، یکى از صدیقان (افراد بسیار راستین و راستگو )مى شدم .

گرنه امید و بیم راحت و رنج

 

پاى درویش بر فلک بودى

 

ور وزیر از خدا بترسیدى

 

همچنان کز ملک ، ملک بودى

                                                      نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 4 بازدید