عذابهاى زنان

 امیرالمؤ منین (ع) فرمود: روزى من به همراهى حضرت فاطمه +علیها السلام به حضور رسول اکرم (ص) رفتیم حضرت را متاءثر و گریان دیدیم .

گفتیم یا رسول اللّه چه باعث شده است که شما به این حال درآمده اید؟ فرمود یا على شبى که من به آسمانها عروج کردم بعضى از زنهاى امتم را دیدم که با موى سر، ایشان را در آتش آویخته بودند و مغز سر ایشان مى جوشید.

زنى را دیدم که با زبان آویخته بودند از حمیم به گلوى او مى ریختند. زنى را دیدم آویخته به پستان خود بود و گوشت بدن خود را مى خورد. و در میان آتش مى سوخت .

زنى را دیدم پاهاى او را به پستان بسته بودند و عقرب ها و مارها را به بدن او مسلط ساخته بودند.

زنى را دیدم که کرو لال در تابوتى از آتش وى را عذاب مى کردند زنى را دیدم آتش از دهان و دماغ و چشمهاى وى بیرون مى آمد و امعاع و احشاء خود را مى خورد.

زنى را دیدم سرش مثل سر خوک و بدن او مثل بدن خر و ملائکه با تازیانه به سرش مى زدند.

حضرت فاطمه علیها السلام عرض کرد: پدر گناه این زنان چه بوده ؟ فرمود: آن زنى که به موى سرش آویخته بودند زنى است که موى سر خود را در دنیا از نامحرم نمى پوشاند. و اما آن زنى که به زبان آویزان بود زنى است که شوهر خود را با زبان آزار مى داد. و اما آن زنى که به پستانش آویخته بود، زنى است که شوهرش را در فراش و رختخواب اطاعت نمى کند.

و اما آن زنى که به پاهایش آویخته بود زنى است که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون مى رود.

و اما آن زنى که گوشت بدن خود را مى خورد زنى است که خود را زینت مى کند و از دید نامحرم خود را حفظ نمى کند.

و اما آن زنى که دست و پاى وى را بسته بودند و مار و عقرب ها را به او مسلط کرده بودند، زنى که وضو نمى گرفت و لباس و خانه اش را از نجاست پاک نمى کرد و غسل جنابت و حیض و نفاس انجام نمى داد و نماز را سبک مى شمرد.

و اما زنى که کرو لال بود زنى است که از زنا اولاد مى زائید و اما آن زنى که امعاء خود را مى خورد زنیست که قوادى مى کرد.

و اما آن زنى که سرش مثل خوک بود و بدنش مثل بدن خر بود زنى است که نمّامى مى کرد. واى بر آن زنى که شوهرش از او غضب ناک شود و خوشابحال زنى که شوهرش از او راضى شود.

و اما آن زن که آتش از دهانش خارج مى شد زنى مغنّیه و آوازه خوان است .

                                                                             نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 6 بازدید