مهدی می آید پرتو یی در کتب عهد قدیم

در کتاب « حبقوق » نبی ، فصل 7 می خوانیم :           

...و اگر تأخیر نماید ؛ برایش منتظر باش

زیرا که البته خواهد آمد و درنگ خواهد نمود

بلکه جمیع امتها را نزد خویش جمع می کند

وتمامی را برای خویشتن فراهم می کند .

/ 0 نظر / 8 بازدید