پنج چیز بسیار کلیدی زندگی از هفتصد عالم‏ ....

ابو على شقیق بلخى خدمت هفتصد عالم‏ رسید و پنج چیز از ایشان یاد گرفت‏

امّا پنج چیزى را که شقیق بلخى از هفتصد عالم پرسید و تمام بیک نحو جواب دادند و شقیق از ایشان آموخته است چنین است که :

 1  - گفت پرسیدم عاقل کیست گفتند «کسى که محبّت دنیا اختیار نکرده باشد» .

2  - گفتم زیرک کیست گفتند «آن کسى که مغرور و فریفته دنیا نشود» .

3 - گفتم غنى و توانگر چه کس است گفتند «کسى که راضى و خوشنود باشد بآنچه حقتعالى قسمت و نصیب او فرموده » .

 4  - پرسیدم فقیر کیست گفتند «آن کسى که پیوسته دلش در پى زیادتى مال و در طلب دنیا است » .

 5  - گفتم بخیل کدامست گفتند «آنکه حق خدا را از مال خود نمیدهد » .

نزهة النواظر / ترجمه معدن الجواهر، ص: 4

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید