قیمة العمل و العامل فی الاسلام ارزش کار و کارگر در اسلام‏

1 - علی بن محمد رفعه قال: قال امیر المؤمنین علیه السّلام: إنّ الأشیاء لمّا ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر.

الکافی 5/ 86

- على بن محمّد مى‏گوید: امیر المؤمنین (ع) فرموده است: هنگامى که موجودات جفت گردیدند، تنبلى و ناتوانى با یک دیگر جفت شدند و فقر از آن دو بوجود آمد.

2 - عن الباقر علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من أحیا مواتا فهو له.

الکافی 5/ 279

- از امام باقر (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: هر که زمین مرده‏اى را زنده کند، آن زمین به او اختصاص خواهد داشت.

3 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من غرس شجرا أو حفر وادیا بدء لم یسبقه إلیه أحد و أحیا أرضا میتة فهی له قضاء من اللَّه و رسوله صلّى اللَّه علیه و آله.

الکافی 5/ 280

- از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر که از آغاز بدون آنکه کسى بر او سبقت بگیرد، درختى بکارد یا نهرى حفر نماید و زمین مرده‏اى را زنده کند، آن چیز به حکم خدا و پیامبرش به او اختصاص خواهد داشت.

4 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: انّه قال: أعط الأجیر حقّه قبل أن یجفّ عرقه. مستدرک الوسائل 2/ 508

- از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: دستمزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپرداز.

5 - عن النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: من ظلم أجیرا أجره أحبط اللَّه عمله و حرّم علیه ریح الجنّة و إنّ ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عام.

مکارم الاخلاق/ 428

- از پیامبر (ص) نقل شده است: هر کس به کارگرى در مورد دستمزدش ستم روا دارد خداوند عمل او را تباه مى‏کند و بوى بهشت را که از فاصله پانصد سال راه استشمام مى‏شود بر او حرام مى‏گرداند.

6 - عن ابی عبد اللَّه عن ابیه عن آبائه علیهم السّلام، أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله قال: ملعون من ظلم أجیرا أجرته.

دعائم الاسلام 2/ 74 مستدرک الوسائل 2/ 508

- از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: ملعون است کسى که به کارگرى در مورد دستمزدش ستم روا دارد.

 

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص: 633

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید