علائم ظهور آقا امام زمان ( عج )

شیخ کلینى در روضه کافى به سند خود از امام صادق (ع) در ضمن حدیثى نقل کرده است که فرمود: آیا نمى‏دانى که اگر کسى چشم به راه ظهور دولت ما باشد و بر ترس و آزارى که در راه پیروى از ما بدو مى‏رسد شکیب و زرد، فردا در گروه ما خواهد بود؟ هرگاه دیدى که حق از میان رفت و اهل حق نابود شدند، و دیدى که ظلم همه جا را فرا گرفت و دیدى که دست در قرآن بردند و چیزهایى که در آن نبود، بدان افزودند و سپس از روى هواى نفس آن را توجیه کردند، و دیدى که دین تغییر یافت و دگرگون شد چنان که آب کاسه تغییر و دگرگونى مى‏یابد و دیدى که پیروان باطل بر اهل حق برترى جستند، و دیدى که فساد در همه جا آشکار است و کسى از آن جلوگیرى نمى‏کند و مرتکبان آنها هم خود را معذور بدارند و هرگاه دیدى که فساد همه جا را فرا گرفته و مردها به مردها و زنها به زنها بسنده کرده‏اند، و دیدى که مؤمن لب فرو بسته و حرفش مقبول نمى‏افتد، و دیدى که فاسق دروغ مى‏گوید دروغش را بر ملا نمى‏کنند، و دیدى که کوچک، بزرگ را به ریشخند مى‏گیرد، و دیدى پیوند خویشى را بریده‏اند، و دیدى که بعضى به عمل فاسد خود فخر مى‏ورزند و مورد ستایش هم قرار مى‏گیرند و او لبخند مى‏زند و کسى هم چیزى به او نمى‏گوید، و دیدى که مردان خود را مانند زنان در معرض عمل نامشروع قرار مى‏دهند، و دیدى که زنان با زنان زناشویى مى‏کنند.

هرگاه دیدى که ثنا و ستایش زیاد شد، و دیدى که مردم اموال خود را در راه غیر خدا بذل مى‏کنند و کسى را از این کار بر حذر نمى‏دارند و جلو آنها را نمى‏گیرند، و دیدى که بعضى از مشاهده تلاش و کوشش مؤمن در امر دین، به خدا پناه مى‏برند، و دیدى که همسایه، همسایه خود را آزار مى‏رساند و کسى هم او را منع نمى‏کند، و دیدى که کافر از دیدن فساد در روى زمین خشنود است، و دیدى که انواع شراب به طور آشکار نوشیده مى‏شود و مردم که از خدا نمى‏ترسند برگرد آن اجتماع مى‏کنند، و هرگاه دیدى که امر به معروف بى‏ارج مى‏شود، و دیدى که فسادکاران در آنچه خدا نمى‏پسندد نیرومند و مورد ستایشند، و دیدى که اهل اخبار و حدیث تحقیر شده‏اند و دوستداران آنها از چشم افتاده‏اند، و دیدى که راه هر گونه عمل خیر بسته شده و راه اعمال شر گشاده است، و دیدى که حج خانه خدا تعطیل است و مردم را به ترک آن تشویق مى‏کنند، و دیدى که مردم آنچه را که مى‏گویند عمل نمى‏کنند، و هرگاه‏دیدى که زنان مانند مردان مجلسها مى‏گیرند، و دیدى که صفات زنان در بنى عباس پیدا شده دست و پاى خود را حنا مى‏گیرند و شانه بر موى خود مى‏زنند همان طور که زن براى جلب نظر شوهرش موى خود را شانه مى‏کند،  و دیدى که توانگر عزیزتر از مؤمن است و ربا ظاهر و آشکار است و کسى را بدان سرزنش نمى‏کنند، و دیدى که زنان به زنا مباهات مى‏کنند، و دیدى که بیشتر مردان زنان را بر اعمال بدشان همراهى مى‏کنند، و دیدى که مؤمن تحقیر شده و محزون است و بدعتها و زنان هویدا گشته، و دیدى که مردم با شاهد دروغ به دیگران تعدى مى‏کنند، و دیدى که حرام، حلال شده، و دیدى که امور دینى به رأى شخصى مورد عمل قرار مى‏گیرد، و دیدى که قرآن و احکام آن تعطیل شده، و دیدى که مردم در ارتکاب گناه آنچنان گستاخ شده‏اند که حتى منتظر رسیدن شب نیستند، و هرگاه دیدى که مؤمن جز با قلب خود قدرت ندارد اعمال زشت را نکوهش کند، و دیدى که مال بسیار در راه غضب خداوند صرف مى‏شود، و دیدى که والیان، کافران را به خود نزدیک و نیکوکاران را از خود دور مى‏کنند، و دیدى که والیان در اجراى حکم رشوه مى‏خواهند، و دیدى که استاندارى را به مزایده مى‏گذارند، و هرگاه دیدى که زن شوهر خود را بدبخت مى‏کند و بر خلاف میل او عمل مى‏کند و نفقه شوهرش را مى‏پردازد. قمار آشکار است و شراب نیز آشکارا فروخته مى‏شود و هیچ مانعى بر سر راه فروش آن نیست، و هرگاه دیدى که لهو و لعب آشکار گشته و کسى که از کنار آن مى‏گذرد از آنها جلوگیرى نمى‏کند، و دیدى که انسان شریف در برابر دشمنى که از او و قدرتش مى‏ترسد، خوار مى‏شود، و دیدى که شنیدن تلاوت قرآن بر مردم گران و شنیدن باطل بر آنان آسان است، و دیدى که همسایه از ترس زبان همسایه‏اش به او احترام مى‏گذارد، و دیدى که حدود الهى تعطیل شده و به جاى آن مردم به خواهشهاى خود عمل مى‏کنند، و دیدى که مساجد طلا کارى شده و راستگوترین کس در نزد مردمان مفتریان دروغگو هستند و دیدى که شر آشکار شده و سعى در سخن‏چینى مى‏شود و فحشا آشکار گشته، و دیدى که غیبت امرى دلنشین تلقى مى‏شود و مردم یکدیگر را بدان مژده مى‏دهند، (3) و دیدى که حج و جهاد را براى غیر خدا خواهانند و دیدى که پادشاه، به خاطر دلخواه کافر، مؤمن را ذلیل مى‏کند و ویرانى بیش از عمران و آبادى است و معیشت مردمان از راه کم‏فروشى است، و دیدى که ریختن خون مردم بى‏ارج مى‏گردد و مردم براى بهره‏مندى از دنیا به طلب ریاست برمى‏خیزد و خود را به بدزبانى مشهور مى‏دارند تا از وى بترسند و کارها را به دست او بسپارند، و هرگاه دیدى که نماز سبک شمرده مى‏شود، و دیدى که مرد مال بسیارى دارد ولى اصلا وجوهات شرعى آن را نمى‏پردازد، و دیدى که هرج و مرج افزون شده و دیدى که مرد شامگاهان با نشاط است و پگاهان خمود و به زندگى اهمیت نمى‏دهد، و دیدى که مانند حیوانات یکدیگر را مى‏درند هرگاه دیدى که مرد، مى‏رود تا نماز بگذارد وچون بر مى‏گردد لباسى در بر ندارد، و دیدى که دلهاى مردم سخت و سنگ شده و چشمانشان خشکیده و یاد خداوند بر آنها گران است، و دیدى که پلیدى روزافزون شده و مردم در آن به رقابت با یکدیگر برخاسته‏اند و نمازگزار نماز مى‏خواند تا مردم او را ببینند و فقیه براى دنیا طلبى و ریاست خواهى فقه مى‏آموزد، و هرگاه دیدى که مردم اطراف کسى را گرفته‏اند که قدرت با اوست، و دیدى کسى که طلب حلال مى‏کند در نظر مردم، مذموم است و طالب حرام را مدح و احترام مى‏کنند، و دیدى که در حرمین (مکه و مدینه) کارهایى مى‏کنند که خداوند را خوش نمى‏آید و کسى هم نیست تا مانع شود و هیچ کس آنها را از این عمل زشت بازنمى‏دارد، و دیدى که آلات موسیقى در مکه و مدینه آشکار است، و دیدى که مرد سخن حقى مى‏گوید و امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند و در همان حال کسى به قصد نصیحت نزد او مى‏رود و به وى مى‏گوید این را از زبان تو ساخته‏اند، و دیدى که مردم به یکدیگر مى‏نگرند و اهل شر را مقتداى خود مى‏گیرند و جاده خیر خالى است و کسى در آن راه نمى‏رود و مردم بى‏وحشت از کنار مرده مى‏گذرند و هر سال بدعت و بدى بیش از پیش فزونى مى‏گیرد، و دیدى که مردم و مجالس جز از توانگران متابعت نمى‏کنند، و دیدى که به محتاج فقط مى‏خندند و براى غیر خدا رحمت مى‏آورند، و دیدى که نشانه‏هایى در آسمان ظاهر مى‏شود که مردم از آنها نمى‏ترسند، (2) و دیدى که مردم مانند حیوانات بر روى یکدیگر مى‏جهند و مردم از ترس یکدیگر از منکرات جلوگیرى نمى‏کنند و مرد جز براى رضاى خدا بسیارى از مال خود را انفاق مى‏کند و حال آنکه براى راه خدا اندکى هم نمى‏بخشد، و دیدى که بى‏احترامى به پدر و مادر افزون مى‏شود و مقام آنها را کم ارزش مى‏کنند و پدر و مادر در نظر فرزندانشان بدتر مى‏شوند و فرزند از این که بر پدر و مادرش افترا بندد شاد مى‏گردد، و دیدى که زنان بر حکومت و هر کارى دست مى‏یابند و مال خود را در هر کارى که خود دوست دارند، صرف مى‏کنند و فرزند بر پدرش افترا مى‏بندد و خود را از پدر و مادرش بالاتر مى‏گیرد و به مرگ آنها خرسندى نشان مى‏دهد، و دیدى که اگر یک روز از عمر مردى بگذرد که در آن روز گناه بزرگى همچون زنا و کم‏فروشى و غل و غش در معامله یا شراب‏خوارى نکرده باشد، اندوهگین و افسرده است و احساس ضرر مى‏کند و آن روز را تباه شده مى‏انگارد، (3) و دیدى که حاکم مواد خوراکى را احتکار مى‏کند و اموال خویشان در راه باطل تقسیم مى‏شود و با آن قمار مى‏کند و شراب مى‏نوشند، و دیدى که با شراب، دردهاى خود را درمان مى‏کنند و نوشیدن آن را براى بیمار تجویز مى‏کنند و از آن شفا مى‏جویند، و دیدى که مردم در خصوص امر به معروف و نهى از منکر و ترک دین‏دارى با آنها برابرند، و دیدى که باد و بروت منافقان همواره در وزیدن است ولى نسیم اهل حق هیچ وزیدن نمى‏گیرد و دیدى که اذان گفتن و خواندن نماز جز با مزد انجام نمى‏گیرد، و دیدى که مساجد از مردمان خدا

ناترس پر شده و در آنجا مردم براى غیبت کردن و خوردن گوشت اهل حق جمع شده‏اند و شراب و مسکرات را توصیف مى‏کنند، و دیدى که آدم مست پیشنماز مردم شده و عقل خود را از دست داده و مردم هم مستى را ننگ نمى‏شمرند و چون کسى مست شد او را گرامى مى‏دارند و از وى مى‏ترسند و او را وامى‏گذارند و حد نمى‏زنند، و دیدى کسى که مال یتیم را مى‏خورد و در عین حال از شایستگى و خوبى خود دم مى‏زند و قاضیان به خلاف فرمان خدا، حکم مى‏رانند و والیان براى طمع، خائنان را امین مى‏شمرند و میراث را به فاسقان و گستاخان بر خدا مى‏دهند و آنان نیز اموال را از ایشان مى‏گیرند و حکام هم آنها را به حال خود مى‏گذارند تا هر کار که خواستند با آن مال بکنند، و دیدى که بر منبر بر مردم فرمان تقوا مى‏دهند و گوینده خود به گفته خویش عمل نمى‏کند، و دیدى که اوقات نماز را سبک مى‏شمرند، و دیدى که شخص صدقه را به وسیله دیگرى صرف مى‏کند و به خاطر خداوند نمى‏دهد و بخاطر مردم مى‏دهد، و دیدى که تمام تلاش مردم شکم و عورتهایشان است و از خوردن حرام و یا ارتکاب عمل حرام باک ندارند، و دیدى که دنیا به آنها روى آورده و اعلام حق کهنه و مندرس گشته؛ مراقب باش و از خداوند عز و جل رهایى و رستگارى بطلب ....

سیره معصومان ،ج‏6،ص:387 -  390

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
.

http://iums.mihanblog.com